Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 475147-2022

Submission deadline has been amended by:  573547-2022
01/09/2022    S168

Hongarije-Boedapest: Verlening van uitzenddiensten aan het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

2022/S 168-475147

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Postadres: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1117
Land: Hongarije
E-mail: eit-procurement@eit.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eit.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12047
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12047
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Innovatie en technologie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van uitzenddiensten aan het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Referentienummer: 03/2022/OP/EITPROC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79610000 Plaatsing van personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze oproep tot inschrijving is de verlening van diensten van uitzendkrachten aan het Europees Instituut voor innovatie en technologie, zoals beschreven in de aanbestedingsstukken. De aanbesteding is niet in percelen verdeeld.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van deze oproep tot inschrijving is de verlening van uitzenddiensten aan het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), zoals beschreven in de aanbestedingsstukken.

Het EIT is van plan een enkelvoudige raamovereenkomst voor diensten te sluiten.

Het EIT kan om onder meer de volgende wettelijk voorziene redenen behoefte hebben aan tussentijdse steun:

— personeel met langdurig ziekteverlof of buitengewoon verlof om piekperiodes op te vangen waarin gedurende een beperkte periode extra arbeidskrachten nodig zijn;

— uitvoeren, op tijdelijke basis, van bijkomende taken die voortvloeien uit specifieke projecten;

— tijdelijk taken uit te voeren waarvoor specifieke vaardigheden vereist zijn die niet in het EIT beschikbaar zijn;

— de uitvoering van nieuw gecreëerde taken die voortvloeien uit organisatorische of structurele veranderingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan maximaal tweemaal worden verlengd, telkens voor een periode van twaalf maanden onder dezelfde voorwaarden, tenzij een van de partijen minstens één maand vóór het einde van de lopende periode schriftelijk bezwaar hiertegen ontvangt.

Een verlenging leidt niet tot een wijziging of uitstel van de bestaande verplichtingen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

de inschrijvingen zullen tijdens een virtuele opening worden geopend op de hierboven vermelde datum en tijd.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal één vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: https://curia.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/08/2022