Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 475147-2022

Submission deadline has been amended by:  573547-2022
01/09/2022    S168

Węgry-Budapeszt: Świadczenie usług pracowników tymczasowych na rzecz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

2022/S 168-475147

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Adres pocztowy: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1117
Państwo: Węgry
E-mail: eit-procurement@eit.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eit.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12047
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12047
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Innowacje i technologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług pracowników tymczasowych na rzecz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

Numer referencyjny: 03/2022/OP/EITPROC
II.1.2)Główny kod CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie pracowników tymczasowych dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, zgodnie z opisem w dokumentacji przetargowej. Zamówienie nie jest podzielone na części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU110 Budapest
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie pracowników tymczasowych dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), zgodnie z opisem w specyfikacji zamówienia.

EIT zamierza zawrzeć pojedynczą umowę ramową o usługi.

EIT może potrzebować tymczasowego wsparcia z następujących powodów, między innymi przewidzianych prawnie:

— pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich lub specjalnych, aby sprostać okresom szczytowym wymagającym dodatkowej siły roboczej przez określony czas;

— w celu realizacji zadań dodatkowych o charakterze tymczasowym, wynikających z konkretnych projektów;

— w celu tymczasowego wykonywania zadań wymagających szczególnych umiejętności niedostępnych w EIT;

— w celu realizacji nowo powstałych zadań wynikających ze zmian organizacyjnych lub strukturalnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa może zostać przedłużona maksymalnie dwa razy, za każdym razem na okres 12 miesięcy na tych samych warunkach, chyba że jedna ze stron otrzyma formalne zawiadomienie stanowiące inaczej na co najmniej jeden miesiąc przed upływem bieżącego okresu.

Wznowienie nie powoduje zmiany ani odroczenia wykonywania istniejących zobowiązań umownych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte w trakcie wirtualnej sesji otwarcia w terminie i o godzinie podanych powyżej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Dopuszcza się udział nie więcej niż jednego przedstawiciela każdego oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: https://curia.europa.eu/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: https://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2022