Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 475232-2021

21/09/2021    S183

Belgia-Aartselaar: Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

2021/S 183-475232

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 176-455617)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Krajowy numer identyfikacyjny: 0440.691.388_173
Adres pocztowy: Kontichsesteenweg 38A
Miejscowość: Aartselaar
Kod NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Kod pocztowy: 2630
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Dhr. Sam Medart
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Tel.: +32 34504511
Faks: +32 34583020
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aquafin.be
Adres profilu nabywcy: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=421900

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Project 22.529/1 (T.002740) - Bekkevoort, verbindingsriolering Netelzeep Muggenberg

Numer referencyjny: AQFINFRA-22529lot1-F02_0
II.1.2)Główny kod CPV
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Project 22.529/1 (T.002740) - Bekkevoort, verbindingsriolering Netelzeep Muggenberg

- Archeologisch onderzoek

- De aanleg van een riolering

- Alle grondwerken nodig voor het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen

- De aanleg van watergreppels, kantstroken en trottoirbanden

- De aanleg van een fundering in gebroken materialen, zandcement

- De aanleg van een verharding in cementbeton, bitumineuze producten, betonstraatstenen

- De aanleg van een fietspad

- De aanleg van inritten

- Het aanleggen van een persleiding

- De bouw van een pompstation

- Het herstellen van verhardingen boven de rioolsleuven

- Het aanpassen en herstellen van bermen en huistoegangen

- Het aanleggen van 3 open bekkens

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 176-455617

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :

Veiligheids- en gezondheidsplan toegevoegd.