Доставки - 475235-2022

02/09/2022    S169

Гepмaния-Карлсруе: Многофункционални безкриогенни уреди за измерване на физични свойства

2022/S 169-475235

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Доставки

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.G – Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.I.5 – Nuclear Science and Applications
Пощенски адрес: PO Box 2340
Град: Karlsruhe
код NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Пощенски код: 76125
Държава: Германия
Електронна поща: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12062
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Многофункционални безкриогенни уреди за измерване на физични свойства

Референтен номер: JRC/KRU/2022/OP/2306-PIN
II.1.2)Основен CPV код
38400000 Уреди за контрол на физически характеристики
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

JRC Карлсруе планира да закупи многофункционални безкриогенни уреди за измерване на физични свойства. Устройството трябва да може да произвежда температури от 300 до 0.3 К и да генерира DC магнитно поле до 14 Т. Устройството не трябва да изисква всякакви външни криогенни течности (азот, хелий и т.н.), за да бъде експлоатирано.

Оборудването е необходимо за следните измервателни техники на твърди материали: топлинен капацитет, измерване на AC и DC магнитни полета (DC-VSM), термичен пренос (DC и AC електрическо съпротивление, термична енергия, термична проводимост) и топлинно разширение.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 850 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38400000 Уреди за контрол на физически характеристики
38553000 Магнитни измервателни уреди
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Основно място на изпълнение:

PO Box 2340, 76125 Karlsruhe, ГЕРМАНИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Многофункционални безкриогенни уреди за измерване на физични свойства.

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
30/09/2022

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С това обявление за предварителна информация се обявява намерението на възлагащия орган да публикува бъдеща покана за участие в търг. На този етап няма налична друга информация или документи. Заинтересованите икономически оператори се приканват да се регистрират на адреса в раздел I.3), за да могат да бъдат уведомени, когато обявлението за поръчка и всички документи за обществената поръчка, включително тръжните спецификации, са публикувани.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/08/2022