Dostawy - 475431-2021

21/09/2021    S183

Polska-Pabianice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2021/S 183-475431

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy
Krajowy numer identyfikacyjny: DPP.271.6.2021
Adres pocztowy: ul. Torowa 21
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chodasewicz- Izaszek
E-mail: sekretarz@pabianice.gmina.pl
Tel.: +48 422139660
Faks: +48 422139660
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pabianice.gmina.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pabianice.gmina.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PABIANICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Numer referencyjny: DPP.271.6.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PABIANICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zamówienie – zakup i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. wynosi 2 078 088,00 kWh.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 411 901.69 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Pabianice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PABIANICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Gmina Pabianice oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą Kompleksowej Umowy dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1 do SWZ).

Zamówienie – zakup i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. wynosi 2 078 088,00 kWh. Powyższa wartość jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianej energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A.

Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu jednostek organizacyjnych, które wskazane zostały w zał. nr 1 do SWZ:

• Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie

• Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach im. Marii Skłodowskiej-Curie

• Szkoły Podstawowej w Petrykozach im. H Ch. Andersena

• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku

W przypadku wszystkich punktów poboru Umowy kompleksowe sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej zawarte są z PGE Obrót S.A. na czas określony do 31.12.2021 r.

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych: - w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1005 ze zm.), - Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 411 901.69 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej o wielkości co najmniej 500 000 kWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Umowa zostanie zawarta wg wzoru Kompleksowej Umowy na dostawę energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej załączonego przez Wykonawcę do oferty z uwzględnieniem zapisów Istotnych Postanowień Umowy (zał. nr 5 do SWZ), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy oraz określa warunki zmian w granicach dyspozycji art. 455 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp. Warunki zmian zostały określone w par. 5 Istotnych postanowień umowy (zał. nr 5 do SWZ).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dział V SWZ zawiera warunki udziału w postępowaniu.

Dział VI SWZ zawiera podstawy wykluczenia.

Dział VII SWZ zawiera informacja o podmiotowych środkach dowodowych.

Dział IX SWZ zawiera wymagania dotyczące wadium.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony

prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy składania odwołań wskazane zostały w

art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2021