29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 475492-2023

04/08/2023    S149

Polska-Koszalin: Usługi zarządzania budową

2023/S 149-475492

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Adres pocztowy: ul. Szczecińska 31
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-122
Państwo: Polska
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Tel.: +48 943427831
Faks: +48 943424328
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzdw.koszalin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=50949068
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=50949068
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarządzanie Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V (Białogard, Smardzko – Wardyń).

Numer referencyjny: ZZDW–6.3811.125.2023.8.2
II.1.2)Główny kod CPV
71540000 Usługi zarządzania budową
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Zarządzania Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V (Białogard, Smardzko – Wardyń).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 111 259.97 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Świdwin, Połczyn Zdrój i miasto Białogard

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Usługa obejmuje:

1) zarządzanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Projektu;

2) pełnienie nadzoru inwestorskiego i kontrolę nad realizacją robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym i zawartą umową na roboty budowlane;

3) działania mające na celu terminowe wykonanie robót budowlanych;

4) dokumentowanie postępu robót;

5) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych uzgodnionych z Kierownikiem Projektu;

6) sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. w formie przyjazdów na miejsce prowadzenia robót, a także prac wykonywanych w siedzibie Wykonawcy. Planowana ilość nadzorów: nadzór autorski związany z pobytem na budowie – 10 nadzorów i 35 pełnionych w siedzibie Wykonawcy.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) usunięcie drzew i krzewów,

2) zdjęcie warstwy humusu,

3) rozbiórkę nawierzchni, krawężników,

4) przebudowę przepustów,

5) wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,

6) wykonanie projektowanej konstrukcji,

7) sadzenie drzew,

8) ustawienie urządzeń zabezpieczający ruch,

9) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C „Opis przedmiotu zamówienia” i „§ 9 Zobowiązania Wykonawcy Zarządzającego Projektem” wzoru umowy.

3.Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług ustala się w wysokości do kwoty 14 512,00 złotych netto, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług.

2) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

3) Ponadto do wyliczenia wynagrodzenia brutto zamówień (za zarządzanie projektem i nadzór inwestorski), o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający pomocniczo może zastosować poniższy wzór:

R x W u

…………… = Wynagrodzenie brutto Wykonawcy

W k

R – wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy

Wu – wartość wynagrodzenia brutto zamówienia udzielonego wykonawcy robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych, których nadzór dotyczy

Wk – wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy robót budowlanych wynikająca z umowy podstawowej

4) w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego do wyliczenia wynagrodzenia brutto zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt ustawy, Zamawiający zastosuje ceny jednostkowe z umowy podstawowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Inzyniera Projektu / Waga: 16
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Inspektora Nadzoru Robót Drogowych / Waga: 24
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 96 747.97 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 344
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniopomorskiego 2021 – 2027.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 257 ustawy - Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał min. 2 usługi polegające na zarządzaniu projektem (zadaniem) drogowym, każdym o wartości robót budowlanych min. 3 mln PLN (brutto).

2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. W takiej sytuacji wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

3. Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,

b) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,

c) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

Wykonawca polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.

4. Podmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć na wezwanie, na potwierdzenie spełniania w/w warunku:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ,

b) dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od Niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji oraz zmian umowy zawarto w Rozdziale D SWZ "Projekt umowy z załącznikami"

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/11/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZZDW w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=50949068

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Smart PZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=50949068

II.Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę określoną w art. 139 ustawy Pzp.

III.O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 oraz 109 ust.1 pkt 4) i 7) ustawy Pzp oraz na podst. art.7ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 129 ze zm.) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dn. 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dot. środków ogr. w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

IV. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest załączyć na Platformie oświadczenia o których mowa w pkt III.1.3) sekcja IV (ppkt 2 i 4) oraz dokumenty:

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca podał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2.

V.Oświadczenie oraz podmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy wskazane są w pkt 6 dział VIII SWZ.

VI.Sposób złożenia podmiotowych środków dowodowych dla Wykonawców zagranicznych wskazany jest w Dziale IX Rozdz.A SWZ.

VII.Oświadczenie oraz podmiotowe środki dowodowe dla Wykonawców wspólnie ubiegających się oraz polegających na zasobach innych podmiotów wskazane są w Dziale VIII Rozdz.A SWZ.

VIII.Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych zamieszczona jest w Dziale XVII SWZ.

IX.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zawarto w Dziale V SWZ.

X.Z powodu limitu znaków w niniejszej rubryce, Zamawiający informuje że pozostałe informacje określone są w SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanej dalej Izbą.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.

12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy -Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2023