We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Prekės - 475543-2019

10/10/2019    S196    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Włodawa: Bešvinis benzinas

2019/S 196-475543

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie
Nacionalinis registracijos Nr.: 16771100000
Adresas: ul. Lubelska 60
Miestas: Włodawa
NUTS kodas: PL812
Pašto kodas: 22-200
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Eugeniusz Kiewczykowski, Katarzyna Dąbrowska
El. paštas: rdw.wlodawa@zdw.lublin.pl
Telefonas: +48 825721635
Faksas: +48 825721793

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.zdw.bip.lubelskie.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.zdw.bip.lubelskie.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włodawie w 2020 r.

Nuorodos numeris: R7.ST.372.23.2019.kd
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09132100
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy polegające na:

Dostawach paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włodawie w 2020 r.

2. Dostawy polegać będą na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 3 000,00 l.

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 14 000,00 l.

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (oleje, płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, płyn do mycia szyb, żarówki, zapachy, itp.) wg potrzeb.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09134100
09211000
24960000
39831500
09211100
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL812
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Stacja paliw powinna znajdować się w miejscowości Włodawa

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1) Dostawy polegać będą na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 3 000,00 l.

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 14 000,00 l.

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (oleje, płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, płyn do mycia szyb, żarówki, zapachy, itp.) wg potrzeb.

2) Warunki dostawy:

a) Bezgotówkowe tankowanie pojazdów i zakupy materiałów eksploatacyjnych – w stacji paliw Wykonawcy,

b) Stacja paliw powinna znajdować się w miejscowości Włodawa,

c) Kierowca/operator po każdorazowym pobraniu paliwa lub materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego potwierdzi fakt ich pobrania własnoręcznym podpisem na dokumencie wydania,

d) Wykonawca zobowiązuje się, że stacja paliw będzie dostępna dla Zamawiającego całodobowo we wszystkie dni robocze oraz niedziele i święta wg potrzeb.

e) Zapewnienie, że fakturowana cena paliwa i ceny za pozostałe zakupione materiały eksploatacyjne będą zgodne z cenami obowiązującymi u Wykonawcy w momencie dokonywania zakupu z uwzględnieniem zaoferowanego upustu,

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Wielkość upustu od ceny aktualnie obowiązującej dla wszystkich nabywców (wyrażona w %) / Lyginamasis svoris: 40.00
Sąnaudos - Vardas: Średnia cena detaliczna brutto oleju napędowego w miesiącu wrzesień 2019 r. / Lyginamasis svoris: 60.00
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/01/2020
Pabaiga: 31/12/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Pzp;

3. Do oferty należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

I

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału:

— Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w oparciu o przedłożone dokumenty. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 755 z późn zm.)

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek:

a) może być spełniony łącznie, w przypadku jeżeli drugi Wykonawca będzie realizował sprzedaż materiałów eksploatacyjnych,

b) musi być spełniony przez wszystkich wykonawców w przypadku jeżeli Wykonawcy będą realizować dostawy na paliwa.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

II.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 2019 poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. 2019 poz. 498, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

3. W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. pkt. 13)–22) ustawy Pzp oraz powodów wskazanych w pkt. VI.2.1)–3) SIWZ.

III.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ), (załącznik B) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

UWAGA!

Wykonawca w części IV JEDZ „Kryteria kwalifikacji’ może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji [input], Zamawiający nie wymaga wypełniania żadnej z pozostałych sekcji części IV.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Ponadto, oprócz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

a) dowód wniesienia wadium,

b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (załącznik A) sporządzona według wzoru – (załącznik A1),

c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego (dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

IV.

d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ,

e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ,

f) w przypadku, gdy JEDZ w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI SIWZ.

6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie – w przypadku określonym w pkt. 4 d), e), f) SIWZ.

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp) winno być złożone w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego.

8. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę(poprzez Platformę Zamówień Publicznych), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 9.1) i 2) z wyłączeniem lit. e) oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2) z wyłączeniem lit. e) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał złożenia w formie elektronicznej poprzez Platformę Zamówień Publicznych następujących oświadczeń i dokumentów:

a) ważnej koncesji na obrót paliwami płynnymi o której mowa w pkt. VI.2 niniejszej SIWZ

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec Niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik C), przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącej:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

V.

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA!

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018 poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć jedno oświadczenie, które powinno wskazywać na przynależność albo brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami składającymi oferty na poszczególne części.

Stosownie do tez zawartych w wyroku KIO 1637/17, KIO 1673/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. „Odstąpienie od wykluczenia jest możliwe jedynie wówczas, gdy wykonawcy wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie zakłócają konkurencji w postępowaniu. Wcześniejszy przepis, przed nowelizacją różnił się w opisie czynności dotyczących postępowania identyfikowanych jako: złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp). Nie było zatem objęte zakresem normy złożenie ofert częściowych. Po nowelizacji należy zatem uwzględniać możliwość złożenia ofert częściowych w ramach prowadzonego postępowania, jako okoliczności wypełniającej dyspozycję normy prawnej. Norma prawna nie zawiera dalszych ograniczeń w jej stosowaniu, w tym wskazania, że oferty częściowe składane przez podmioty z grupy kapitałowej musiałyby być złożone w tej samej części, aby zachodziła podstawa do ich wykluczenia. A zatem, nie można wykluczyć również tej sytuacji, kiedy oferty składane są przez podmioty należące do wspólnej grupy kapitałowej na różne części w danym postępowaniu, jako działania, które może prowadzić do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.”

f) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

a. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. f), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania;

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

VI.

h) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy wskazany w lit. a), składa dokument, o którym mowa w lit. f), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-h) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę w JEDZ dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. VII. 9.1) i 2) SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VII 9.1) i 2) SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt. VII 9. 1) i 2) SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub przesłanek określonych w pkt. VI.1,2.1)-3) SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

UWAGA: Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. VII 9.1) i 2), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące przedmiotowego zamówienia, które zostało opublikowane w dniu 06.03.2019 r. pod nr 2019/S 046-104849 i zostało zamieszczone na profilu nabywcy w dniu 06.03.2019 r.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 046-104849
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 25/10/2019
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 23/12/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 25/10/2019
Vietos laikas: 09:10
Vieta:

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60, w pokoju nr 1,

W dniu 25.10.2019 r. o godz. 09:10

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Otwarcie ofert dokonywane jest na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na Platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Klauzula Informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie,

Ul. Turystyczna 7A, 20-207 Lublin.

Z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włodawie w 2020 r.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587700

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Zgodnie z art. 182. ust. 1. pkt. 2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587700

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/10/2019