Suministros - 475619-2019

10/10/2019    S196    Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Vehículos todoterreno

2019/S 196-475619

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Balgarska agentsiya po bezopasnost na hranite
Número de identificación fiscal: 176040023
Dirección postal: bul. „Pencho Slaveykov“ No. 15A
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1606
País: Bulgaria
Persona de contacto: Antoni Neshev
Correo electrónico: a_neshev@bfsa.bg
Teléfono: +359 29159854
Fax: +359 29159898

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.babh.government.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://www.babh.government.bg/op/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.babh.government.bg/op/87e35bc49c86b5c89b7cba9d5d513b48
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: вeтеринарномедицинска дейност, здравеопазване на животните и контрол по безопасност на храните

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на 18 броя вискокопроходими автомобили, снабдени с оборудване за дезинфекция

II.1.2)Código CPV principal
34113200 Vehículos todoterreno
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Изпълнителят на обществената поръчка следва да достави 18 броя фабрично нови високопроходими автомобили, оборудвани с теглич, 2 комплекта гуми (летни и зимни — за целогодишно използване) и лебедка. Автомобилите трябва да са 4х4, 5-местни и с каросерия тип „пикап“. Автомобилите следва да са снабдени със система (инсталация) за дезинфекция (на засегната от АЧС площ), която е с възможност за цялостно и бързо поставяне и сваляне от коша на високопроходимия автомобил.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 350 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG413 Благоевград
Código NUTS: BG341 Бургас
Código NUTS: BG331 Варна
Código NUTS: BG321 Велико Търново
Código NUTS: BG313 Враца
Código NUTS: BG332 Добрич
Código NUTS: BG425 Кърджали
Código NUTS: BG315 Ловеч
Código NUTS: BG423 Пазарджик
Código NUTS: BG324 Разград
Código NUTS: BG421 Пловдив
Código NUTS: BG342 Сливен
Código NUTS: BG325 Силистра
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código NUTS: BG412 София
Código NUTS: BG334 Търговище
Código NUTS: BG422 Хасково
Código NUTS: BG343 Ямбол
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Република БЪЛГАРИЯ, до 18 ОДБХ (в 18 областни градове), определени от възложителя

II.2.4)Descripción del contrato:

Изпълнителят на обществената поръчка следва да достави 18 броя фабрично нови високопроходими автомобили, оборудвани с теглич, 2 комплекта гуми (летни и зимни — за целогодишно използване) и лебедка. Автомобилите трябва да са 4х4, 5-местни и с каросерия тип „пикап“. Автомобилите следва да са снабдени със система (инсталация) за дезинфекция (на засегната от АЧС площ), която е с възможност за цялостно и бързо поставяне и сваляне от коша на високопроходимия автомобил.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Срок на реакция при установена повреда и/или несъответствие / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Предложена гаранция за автомобилите / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 350 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 2
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Не се изисква.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изисква.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

2. Инструменти, съоръжения или техническо оборудване.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата участникът декларира изпълнението на поставеното от възложителя изискване, като попълни част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от еЕЕДОП с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките и прилага доказателства за извършените доставки.

Под доставки със сходен предмет следва да се разбира доставка на фабрично нови автомобили.

За сходен обем възложителят приема доставка на 4 бр. фабрично нови автомобили.

2. Участникът следва да разполага с оторизирана сервизна мрежа за техническо обслужване и ремонт на предлаганите автомобили и оборудване за дезинфекция на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

При подаване на офертата участникът декларира изпълнението на поставеното от възложителя изискване, като попълни част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП с посочване на информация и адрес на сервизна база и представя договор или друг документ, удостоверяващ правото на участника да ползва сервизната база.

NB. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/11/2019
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/11/2019
Hora local: 14:00
Lugar:

гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 15А

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, упълномощени представители на участниците, представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора.

Избраният изпълнител на обществената поръчка предоставя гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се внася по банкова сметка на Българската агенция за безопасност на храните в банка ОББ АД, IBAN: BG63 UBBS 8888 3327 1983 00, BIC: UBBSBGSF. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Българската агенция по безопасност на храните.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 от ЗОП след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/10/2019