Leveringen - 475768-2021

21/09/2021    S183

Roemenië-Pitești: Dieselbrandstof (EN 590)

2021/S 183-475768

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA
Nationaal identificatienummer: RO24427093
Postadres: Strada: Câmpulung, nr. 6-8
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110147
Land: Roemenië
Contactpersoon: DELIA LITA
E-mail: delia.lita@daav.rowater.ro
Telefoon: +40 248223449
Fax: +40 248220878
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rowater.ro/daarges
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servicii de gospodarire a apelor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord cadru achizitie MOTORINA EURO DIESEL 5 VRAC

Referentienummer: 24427093201927
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Se doreste incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 48 luni pentru achizitia de Motorina Euro Diesel 5 (conform SR

EN 590) – vrac ( cu transport inclus pana la depozitul achizitorului situat in localitatea Valea Mare, strada Enculesti , nr 11 , jud

Arges , la circa 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung) conform Caietului de sarcini.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. In cazul in care se vor solicita clarificari, autoritatea contractanta va raspunde cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 343 540.00 RON / Hoogste offerte: 5 853 215.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311 Argeş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul de carburanti al autoritatii contractante din localitatea Valea Mare strada Enculesti , nr 11 , jud Arges ( situat la distanta de cca 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung) ; volumul la o livrare este de max 20.000 litri.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Cantitate pentru perioada 01.07.2019- 31.12.2019 -6 LUNI

Cantitate minima : 130 to Valoare minima : 130 to * 5500 lei/tona = 715.000 lei fara TVA

Cantitate maxima : 132 to Valoare maxima : 132 to * 5500 lei/tona = 726.000 lei fara TVA

2. Cantitate pentru perioada 01.01.2020- 31.12.2020 -12 LUNI

Cantitate minima : 260 to Valoare minima : 260 to * 5500 lei/tona = 1.430.000 lei fara TVA

Cantitate maxima : 264 to Valoare maxima : 264 to * 5500 lei/tona = 1.452.000 lei fara TVA

3. Cantitate pentru perioada 01.01.2021- 31.12.2021 -12 LUNI

Cantitate minima : 264 to Valoare minima : 264 to * 5500 lei/tona = 1.452.000 lei fara TVA

Cantitate maxima : 268 to Valoare maxima : 268 to * 5500 lei/tona = 1.474.000 lei fara TVA

4. Cantitate pentru perioada 01.01.2022- 31.12.2022 -12 LUNI

Cantitate minima : 268 to Valoare minima : 268 to * 5500 lei/tona = 1.474.000 lei fara TVA

Cantitate maxima : 271 to Valoare maxima : 271 to * 5500 lei/tona = 1.490.500 lei fara TVA

5. Cantitate pentru perioada 01.01.2023- 30.06.2023 -6 LUNI

Cantitate minima : 135 to Valoare minima : 135 to * 5500 lei/tona = 742.500 lei fara TVA

Cantitate maxima : 138 to Valoare maxima : 138 to * 5500 lei/tona = 759.000 lei fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul pentru factorul de evaluare ,,durata de livrare” nu poate fi mai mica de 7 zile de la data confirmarii-primirii comenzii emisa de achizitor si nici mai mare de 9 zile de la confirmarii-primirii comenzii emisa de achizitor / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 088-210337
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 84
Benaming:

Contract furnizare motorina lichida

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/09/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 590 150.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 268 920.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 203
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 901 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 249 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 203
Benaming:

ACORD CADRU

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 901 500.00 RON
Laagste offerte: 5 343 540.00 RON / Hoogste offerte: 5 853 215.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 252
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 901 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 408 360.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 03
Benaming:

Furnizare Motorina lichida

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 901 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 466.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 25
Benaming:

Contract furnizare motorina lichida

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 343 540.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 418 320.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 148
Benaming:

Contract Furnizare motorina lichida

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/12/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 474 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 139 440.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17
Benaming:

Contract subsecvent furnizare motorina lichida

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 901 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 124 500.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: A.B.A. ARGES-VEDEA - BIROU JURIDIC
Postadres: Str Calea Campulung nr.6-8
Plaats: Pitesti
Postcode: 110147
Land: Roemenië
E-mail: gabriel.rosioru@daav.rowater.ro
Telefoon: +40 0248223449
Fax: +40 0248220878
Internetadres: http://www.rowater.ro/daarges.
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/09/2021