Roba - 475796-2019

10/10/2019    S196    Roba - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Globalni sustavi navigacije i pozicioniranja (GPS ili istovrijedan)

2019/S 196-475796

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Državna geodetska uprava
Nacionalni registracijski broj: 84891127540
Poštanska adresa: Gruška 20
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivana Bukovac, dipl. iur.
E-pošta: ivana.bukovac@dgu.hr
Telefon: +385 16166567
Telefaks: +385 1616484

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.dgu.gov.hr

Adresa profila kupca: www.dgu.gov.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Geodetski i katastarski poslovi

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava i instalacija opreme referentnih stanica i kontrolnog centra CROPOS sustava

Referentni broj: 28/19 Ev-V
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38112100
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava i instalacija opreme referentnih stanica i kontrolnog centra CROPOS sustava.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 6 116 806.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38112100
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Državnu geodetsku upravu, Središnji ured, Gruška 20, Zagreb te na lokacijama GNSS stanica CROPOS sustava navedenih u Privitku 1. ove dokumentacije.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava i instalacija opreme referentnih stanica i kontrolnog centra CROPOS sustava.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok za ponuđene antene i prijamnike / Ponder: 20 %
Kriterij kvalitete - Naziv: vrijeme odaziva na servisnu intervenciju / Ponder: 20 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvalifikacije stručnjaka / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 30 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

KK.02.2.1.01.0006 - „Unaprjeđenje Hrvatskog pozicijskog sustava (CROPOS) povezivanjem s europskim globalnim satelitskim sustavom Galileo“

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 074-174720
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Nabava i instalacija opreme referentnih stanica i kontrolnog centra CROPOS sustava

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
09/07/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Geomatika-Smolčak d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06354350371
Poštanska adresa: Majdačka 18
Mjesto: Gornji Stupnik
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10255
Država: Hrvatska
E-pošta: nsmolcak@geomatika-smolcak.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 117 748.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 116 806.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/10/2019