29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 475921-2023

04/08/2023    S149

Polska-Łódź: Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

2023/S 149-475921

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Lutomierska 108/112
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 91-048
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Bozińska
E-mail: zampub@ld.policja.gov.pl
Tel.: +48 478412295
Faks: +48 478422080
Adresy internetowe:
Główny adres: http://lodzka.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/788949
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w obiektach i pojazdach służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych

Numer referencyjny: FZ-2380/13/23/MB
II.1.2)Główny kod CPV
90921000 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji (DDD) w obiektach i pojazdach służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych – w ilości i częstotliwości zgodnej z potrzebami Zamawiającego.

2. Zamawiający przewiduje procedurę odwróconą, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp.

3. W związku z zastosowaniem procedury z art. 139 ust. 1, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1uPzp. Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

4. Na podstawie art. 257 pkt. 1 uPzp Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 493 454.36 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90921000 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji (DDD) w obiektach i pojazdach służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych – w ilości i częstotliwości zgodnej z potrzebami Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

3. W ramach zamówienia usługi dezynfekcji obejmują również (jeżeli będą takie zgłoszenia przez użytkowników obiektów i/lub pojazdów służbowych) dezynfekcję powierzchni użytkowych (liczonych po podłodze w m²) i/lub dezynfekcję pojazdów służbowych za 1 szt. pojazdu, po kontakcie z osobami z podejrzeniem zakażenia COVID-19 lub innymi chorobami zakaźnymi.

4. Szczegółowy wykaz obiektów wraz z szacunkowymi ilościami powierzchni oraz ilościami pojazdów służbowych do wykonywania usług został zawarty w Załącznikach nr 2.2. - 2.4. do SWZ – Formularzach cenowych. Stanowią one podstawę do wyliczenia ceny oferty złożonej w niniejszym postępowaniu.

5. Przedmiotowe usługi DDD świadczone będą według potrzeb Zamawiającego na jego każdorazowe zlecenie, w którym zostanie przez niego ściśle określone miejsce i wyznaczone przez niego przestrzenie (m. in. mogą to być pojedyncze pomieszczenia) lub liczba pojazdów służbowych,

a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.

6. Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zamierza zrealizować, nie będzie mniejsza niż 70% wartości określonej w § 8 ust. 1 załącznika nr 12 do SWZ – Wzorze umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmującego swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem usług objętych umową na kwotę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 załącznika nr 12 do SWZ – Wzorze umowy.

8. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, wszystkie osoby wykonujące wszelkie czynności związane z wykonywaniem usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń w obiektach i pojazdach służbowych. Wymóg ten nie dotyczy

w szczególności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas dojazdu od powiadomienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 uPzp

2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 ze zm.)

3) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 8

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp

• art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- wzór załącznik nr 8 do SWZ,

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 11.2.2. lit.a SWZ– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,4 uPzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 11.2.2. lit. a SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

4. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 125 ust. 1 uPzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną usługę trwającą nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy, polegającą na dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN / brutto.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,

a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość dostawy zostanie podana w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia roboczego, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy, zmiany umowy oraz ich zakres określono we wzorze umowy- załącznik nr 12 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/11/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Sekcji ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/788949

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 61 ust. 1 uPzp w postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty, dokumenty, oświadczenia, zapytania do treści SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję Pana/Panią o tym,

w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w obiektach i pojazdach służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych – FZ-2380/13/23/MB prowadzonego

w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP).

b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem.

4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają

z ustawy PZP.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, oraz inne jednostki Policji

w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.

9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej określono w Dziale IX uPzp – środki ochrony prawnej.

2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4.Zgodnie z art. 513 odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 uPzp. i musi ono zawierać informacje określone w art. 516 uPzp.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2023