Diensten - 475989-2017

28/11/2017    S228

Nederland-Utrecht: Beheer van computerfaciliteiten

2017/S 228-475989

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProRail BV
Nationaal identificatienummer: 381962604
Postadres: Moreelsepark 3
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Marcel den Ouden
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Landelijk — Beheer PIADD (ProRail Interactive Application Development & Deployment) Platform.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72514000 Beheer van computerfaciliteiten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

PIADD heeft als doel om een ingericht basisplatform voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie (OTAP) aan te bieden waarop middels virtualisatietechnologie (VMware) virtuele Post21 (De Post21 omgeving is de omgeving waarin de bedrijfskritische applicaties t.b.v. de treinbesturing en bijsturing draaien) applicatieservers beschikbaar gesteld worden, om sneller nieuwe versies van applicaties te introduceren of bestaande versies te veranderen (development) en te kunnen installeren (deployment).

De scope van de gevraagde dienstverlening betreft de volgende onderdelen van het beheer op PIADD:

— Invulling van de ITIL processen

— Technisch beheer van Hardware, OS, Middleware en database

— Verzorgen van rapportages over de KPI's en technische performance

— Beheren van de documentatie (ontwerpen, processen en werkinstructies)

— LCM (lifecycle management) conform de ProRail Technology Roadmap

— Hosten van OT omgeving waarbij de ontwikkel omgeving optioneel is.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 5 100 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak migratie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectplan levering, design en build OT / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitsvraag 1: Incidentbeheer / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitsvraag 2: Change- en Releasemanagement / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Landelijk — Beheer PIADD (ProRail Interactive Application Development & Deployment) Platform

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Conclusion BV
Nationaal identificatienummer: 16059253
Postadres: Herculesplein 80
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3584 AA
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@conclusion.nl
Telefoon: +31 302193902
Internetadres: http://www.conclusion.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2016
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: procurement@prorail.nl
Internetadres: https://www.prorail.nl/leveranciers
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2017