We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Paslaugos - 476058-2019

10/10/2019    S196    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Graikija-Salonikai: Parodų stendai

2019/S 196-476058

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Perifereiako Tameio Anaptyxis Kentrikis Makedonias
Adresas: Bas. Olgas 198
Miestas: Thessaloniki
NUTS kodas: EL522
Pašto kodas: 541 10
Šalis: Graikija
Asmuo ryšiams: Iraklis Mitsios
El. paštas: i.mitsios@rdfcm.gr
Telefonas: +30 2310403006
Faksas: +30 2301403059

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.rdfcm.gr

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.promitheus.gov.gr
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: www.promitheus.gov.gr
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: www.promitheus.gov.gr
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια τού άρθ. 2 παρ. 1 περ. 3, του Ν. 4412/2016
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου δράσης, για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας — Π.Τ.Α. Κ.Μ., για τα έτη 2020 - 2021.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39154100
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου δράσης, για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας — Π.Τ.Α. Κ.Μ., για τα έτη 2020 - 2021.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 959 260.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79410000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EL
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου δράσης, για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας — Π.Τ.Α. Κ.Μ., για τα έτη 2020 - 2021.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Πληρότητα της μεθοδολογίας εκτέλεσης και υλοποίησης τού έργου / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Δημιουργικότητα της μελέτης κατασκευής - λειτουργικότητα και πρωτοτυπία λύσεων - δυνατότητα ρεαλιστικής απεικόνισης τής πρότασης / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Ποιότητα υλικών και τρόπου κατασκευής / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Αισθητική αξία της πρότασης / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης του έργου / Lyginamasis svoris: 40
Kokybės kriterijus - Vardas: Εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, που τεκμηριώνεται με βεβαίωση ολοκλήρωσης έργου ή καλής εκτέλεσης έργου ή βεβαίωση - συστατική επιστολή επιτυχούς ολοκλήρωσης έργου από τους φορείς (δημοσίου ή ιδιωτικού) / Lyginamasis svoris: 60
Kaina - Lyginamasis svoris: 15
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 959 260.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/02/2020
Pabaiga: 31/10/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού, για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, σχετικά με την άσκηση τού συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους, για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία τρία (3) διαχειριστικά έτη (2016, 2017 και 2018) κύκλο εργασιών τουλάχιστον του 150 % του προϋπολογισμού τού εν λόγω έργου.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων (4) ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του τύπου (μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου), σε 3 τουλάχιστον διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό·

β) κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία (3) έργα αντίστοιχου περιεχομένου και σκοπού, για άλλους φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα·

γ) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό (ομάδα έργου) και πόρους ικανούς και αξιόπιστους, για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Κάθε πρόσφορο μέσο απόδειξης, το οποίο δύναται ευκρινώς να θεωρηθεί επαρκές, κρίνεται αποδεκτό·

δ) να διαθέτουν εξασφαλισμένο χώρο στις προαναφερθείσες εκθέσεις, τουλάχιστον για το έτος 2020, ο οποίος θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 14/11/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Graikų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 19/11/2019
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Adresas: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Miestas: Αθήνα
Pašto kodas: 182 33
Šalis: Graikija
Telefonas: +30 213214116
Faksas: +30 213214129

Interneto adresas: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
Adresas: Βασ. Όλγας 198
Miestas: Θεσσαλονίκη
Pašto kodas: 541 10
Šalis: Graikija
El. paštas: i.mitsios@rdfcm.gr
Telefonas: +30 2310403006
Faksas: +30 2310403059

Interneto adresas: www.rdfcm.gr

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/10/2019