Supplies - 47615-2022

28/01/2022    S20

Nederland-Uitgeest: Grote containers

2022/S 020-047615

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Werkorganisatie BUCH
Nationaal identificatienummer: 12583888
Postadres: Middelweg 28
Plaats: UITGEEST
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1911EG
Land: Nederland
Contactpersoon: Robert Jaspers Focks
E-mail: inkoop@debuch.nl
Telefoon: +31 889097103
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uitgeest.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering containers voor milieustraten Uitgeest, Castricum, Heiloo

Referentienummer: 2020069
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44613000 Grote containers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering plus onderhoud en reparatie van containers (deels met afdekklep) voor de milieustraten in de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 515 675.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uitgeest, Castricum en Heiloo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van 41 containers, te weten 9x ca.12 m3, 4x ca. 20 m3 en 28x ca. 33 m3

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Terugnemen oude containers / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Levering / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Mogelijkheid verplaatsen afdekklep / Weging: 25
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 242-596630
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering containers voor milieustraten Uitgeest, Castricum, Heiloo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KTK B.V.
Nationaal identificatienummer: 08024437
Postadres: Bedrijvenpark Twente 328
Plaats: ALMELO
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7602KL
Land: Nederland
E-mail: info@ktk.nl
Telefoon: +31 546575400
Internetadres: http://www.ktk.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 486 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 515 675.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

de aankondiging is nogal laat en alleen van administratieve aard

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/01/2022