Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 476268-2020

Submission deadline has been amended by:  532904-2020
09/10/2020    S197

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

2020/S 197-476268

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125603
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919612020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919612020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hulladék elszállítása,ártalmatlanítása-Kiskunhalas

Hivatkozási szám: EKR000919612020
II.1.2)Fő CPV-kód
90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A cselekménnyel érintett Kiskunhalas, Majsai út 5. számú - korábbi számozás szerint Kiskunhalas, Majsai út 8. számú ingatlanon szakszerűtlenül és jogszerűtlenül tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok miatt szükséges a hulladékmentes állapot helyreállítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
90513000 Nem veszélyes hulladék és szemét kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
90520000 Radioaktív, mérgező, egészségügyi és veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kiskunhalas, Majsai út 5. számú - korábbi számozás szerint Kiskunhalas, Majsai út 8. számú ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A cselekménnyel érintett Kiskunhalas, Majsai út 5. számú – korábbi számozás szerint Kiskunhalas, Majsai út 8. számú ingatlanon szakszerűtlenül és jogszerűtlenül tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok miatt szükséges a hulladékmentes állapot helyreállítása.

Jelen eljárás esetében a keretmennyiség: 1 100 000 kg (ebből várhatóan veszélyes hulladék 520 000 kg)

Elvégzendő feladatok:

— szükséges az ingatlanon található veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítása, kezelésre történő átadása, ártalmatlanítása, a teljesítés jogszabályoknak megfelelő módon történő igazolása,

— az ismeretlen összetételű hulladékokat tartalmazó hordók mintázáshoz történő előkészítése, és azok tartalmának egyenkénti laboratóriumi vizsgálata annak érdekében, hogy besorolhatóak legyenek a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete, továbbá az ADR szerinti biztonsági fokozatba,

— a szállításhoz szükséges ADR minősített csomagolóeszközök biztosítása,

— a rakodáshoz szükséges kézi és gépi munkaerő biztosítása,

— elszállítandó hulladék mérlegelése hitelesített mérlegeken

— a hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő, ADR minősített csomagolóeszközbe történő rakodása, amelynek keretében különösen a sérült csomagolású veszélyes hulladékok új csomagolóeszközbe történő átfejtése, átcsomagolása, raklapokra történő felrakodása és lepántolása. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló és takarítóeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. A sérült és ezáltal az átcsomagolás során hulladékká váló göngyöleget hulladékként kell kezelni,

— címkék, bárcák biztosítása és azok csomagolóeszközökön történő elhelyezése,

— szállítógépjárműre történő felrakodás,

— az előírásoknak megfelelő szállítási dokumentumok kiállítása,

— a hulladékok közúti, ADR szerinti szállítása,

— a hulladékok jellemzőinek figyelembevételével az ártalmatlanítási műveletek meghatározása, a szükséges előkezelési műveletek elvégzése és az azt követő ártalmatlanítás,

— a kezelést, ártalmatlanítást igazoló dokumentumok átadása,

— a veszélyes hulladék kezeléséről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII.11) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás teljesítése az illetékes hatósághoz,

— a használt közutakat a lehullott hulladéktól haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

A telephelyen található veszélyes és nem veszélyes hulladékok tájékoztató jellegű listáját a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Keretmennyiségtől + 30 %-os pozitív mennyiségi eltérés lehetséges. Az opcionális mennyiség előre nem meghatározható mértékben tartalmaz veszélyes és nem veszélyes hulladékokat.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban szereplő teljesítési határidő naptári napban értendő az alábbiak szerint (EKR sajátosságai okán naptári napként nem lehetett rögzíteni):

— a munkaterület átadását követő 120 naptári napon belül a hulladékok elszállítása,

— a teljesítés helyéről elszállított veszélyes hulladék vonatkozásában az ártalmatlanítás igazolása, nem veszélyes hulladék vonatkozásában a hulladéklerakóhelyre történő átadás igazolása a munkaterület átadását követő 300 naptári napon belül.

AK előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.

Előzetes igazolás:

AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az AK által kiadott űrlap kitöltésével.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.

A Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 1-16. § irányadó.

A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikére be kell nyújtani az EEKD-t.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása:

SZ.1 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a Kr. 26.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedély másolatát.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye:

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet meghatározott

a) hulladék kezelési engedéllyel, és

b) veszélyes hulladék szállítási engedéllyel.

Nem magyarországi letelepedés esetén ezekkel egyenértékű engedélyek másolatát szükséges csatolni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikére be kell nyújtani az EEKD-t.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):

M1. A Kr. 21. § (3) bek-nek a) pontja alapján AT mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgyára (veszélyes hulladékok szállítása és ártalmatlanítása) vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését.

AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

AK a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A Kr. 22. § (5) bek. irányadó.

Az igazolás módja a Kr. 22. § (1)-(2) bek alapján. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal),

— eredeti megrendelő és szerződést kötő másik fél (megnevezése, székhelye, kapcsolattartó neve és elérhetősége),

— szerződés tárgya (az elvégzett szállítás rövid bemutatása olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— teljesítés mennyisége, továbbá

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alvállalkozóként teljesített referencia esetén a szerződést kötő másik fél és az eredeti megrendelő nem azonos, mindkét szervezetet, a képviselőjüket és azok adatait is meg kell jelölni jelen nyilatkozatban vagy a referenciaigazolásban.

M2. A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján AT mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe:

Csatolandó dokumentumok a teljesítésbe bevont szakember megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint:

— a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy a szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,

— végzettséget / képzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember által aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11) bek-ben, továbbá az Kbt. 69. § (11a) bek-ben és a Kr. 1. § (8) bek-ben foglaltak az irányadók.

A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK a Kr. 24. § (1) bek-t nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább 390 000 kg mennyiségű veszélyes hulladékok szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

A referenciakövetelmény egy vagy több szerződéssel is teljesíthető. Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fent megadott mennyiségű vagy értékű szolgáltatásra az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben került sor.

Ajánlatkérő „szállítás” alatt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 41. pontjában meghatározottakat érti.

Ajánlatkérő „ártalmatlanítás” alatt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározottakat érti.

M2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő veszélyes áru szállítási ADR biztonsági tanácsadó vagy ezzel egyenértékű szakemberrel.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók. havonta utólag egy-egy (külön számla az elszállításról és külön számla az ártalmatlanításról) számla állítható ki.

Az alkalmazott kötbér típusok- bővebben a KD tartalmazza:

— késedelmi kötbér

— meghiúsulási kötbér

AK a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155 § rendelkezéseire.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § tekintettel köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/11/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/11/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdésre tekintettel a Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontja szerinti esetben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.

2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

3. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.

6. AK helyszíni bejárást és konzultációt tart

— helyszíni bejárás helye: Kiskunhalas, Majsai út 5. számú – korábbi számozás szerint Kiskunhalas, Majsai út 8. számú ingatlan,

— helyszíni bejárás ideje: 2020. október 14. napján 10:00 óra

— Konzultáció helye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2,

— Konzultáció ideje: 2020. október 15. napján 11:00 óra

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

8. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdésében és a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan (űrlap).

9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges előzetesen a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) és f) pontjával kapcsolatosan (kiadott nyilatkozat minta)

10. Ajánlattevő és általa igénybe vett közreműködő köteles rendelkezni a vonatkozó jogszabály által előírt engedélyekkel, amennyiben engedély köteles tevékenységet látnak el a szerződés teljesítése során. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy az engedély köteles tevékenységek ellátása során ő és az általa igénybe vett közreműködő rendelkezni fog a szükséges engedélyekkel.

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó aláírási címpéldány vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintát, a közbeszerzési dokumentumokban előírtak figyelembe vételével.

12. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.

13. FAKSZ: dr. Jónás Lucia Eszter, lajstromszáma: 01113

14. Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján: legalacsonyabb ár. AK a legalacsonyabb ár értékelési szempontot az alábbi indokok alapján alkalmazza: a szolgáltatás teljesítésének meg kell felelnie a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet rendelkezéseinek, amely a teljesítés feltételeit olyan részletességgel szabályozza, hogy további körülmények a teljesítés színvonalát nem befolyásolják.

Az értékelés képzett ár alapján történik a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

16. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

17. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

18. Ajánlatkérő jelen eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

19. Szerződéskötés egyéb feltétele:

— A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződés tárgya szerinti veszélyes hulladékszállítási és ártalmatlanítási tevékenység vonatkozásában legalább 150 000 000 forint/év és legalább 100 000 000 forint/káresemény összegű felelősségbiztosítással, amelyet a szerződés teljes hatálya alatt fenn is kell tartania. A felelősségbiztosítás tekintetében elvárás, hogy az esetszám korlátozása nélküli legyen, és kiterjedjen az Ajánlattevő tevékenységével okozott káreseményből eredő közvetlen vagy közvetett károk megtérítésére. A felelősségbiztosítás tekintetében az ajánlatban nyilatkozni szükséges.

19. Részajánlat kizárásának indoka:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek. Jelen beszerzésben a különböző munkafázisok egymásra épülnek, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. Jelen beszerzés megvalósítása olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági szempontból költséghatékonyabban megoldható a hulladékgazdálkodási rendszer részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2020