С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 476275-2018

30/10/2018    S209

Бeлгия-Брюксел: Поддръжка на охранителните инсталации в сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург

2018/S 209-476275

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Пощенски адрес: Bureau SC11 06/049
Град: Bruxelles
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка на охранителните инсталации в сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург

Референтен номер: HR/R1/PR/2017/059
II.1.2)Основен CPV код
50610000 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази поръчка се отнася до поддръжката на охранителните инсталации в сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 17 406 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обща гаранционна поддръжка за рентгеново оборудване (тунели за рентгенова инспекция) в Белгия и Люксембург

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, вижте интернет адреса, указан в точка I.3) на обявлението за поръчка № 2018/S 064-141552.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Intra-muros услуги за поддръжка на бариери, кнехтове, щори и неохранявани пасажи в Белгия

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, вижте интернет адреса, указан в точка I.3) на обявлението за поръчка № 2018/S 064-141552.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Intra-muros услуги за поддръжка на видеонаблюдение (камери за видеонаблюдение) и контрол на достъпа в Белгия

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, вижте интернет адреса, указан в точка I.3) на обявлението за поръчка № 2018/S 064-141552.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Intra-muros услуги за поддръжка на видеонаблюдение, контрол на достъпа, неохранявани пасажи, вътрешни капаци, вътрешни турникети, блиндирани врати и други в Люксембург

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, вижте интернет адреса, указан в точка I.3) на обявлението за поръчка № 2018/S 064-141552.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почасова поддръжка за метални детектори за преминаване, метал детектори за палети и детектори за NRBC в Белгия и Люксембург

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, вижте интернет адреса, указан в точка I.3) на обявлението за поръчка № 2018/S 064-141552.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сградите, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Люксембург

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
50333000 Услуги по поддържане на радиосъоръжения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, вижте интернет адреса, указан в точка I.3) на обявлението за поръчка № 2018/S 064-141552.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почасова поддръжка на оборудване за сигурност (сейфове, охранителни шкафове, защитени ключалки и аксесоари) в Белгия

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, вижте интернет адреса, указан в точка I.3) на обявлението за поръчка № 2018/S 064-141552.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 064-141552
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

Обща гаранционна поддръжка за рентгеново оборудване (тунели за рентгенова инспекция) в Белгия и Люксембург

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/09/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Securitas SA
Пощенски адрес: Font Saint-Landry 3
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1120
Държава: Белгия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 307 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Дял: 90 %

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

Intra-muros услуги за поддръжка на бариери, кнехтове, щори и неохранявани пасажи в Белгия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/09/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ECCOS-Inženjering D.O.O.
Пощенски адрес: I Pile 21
Град: Zagreb
код NUTS: HR HRVATSKA
Пощенски код: 10000
Държава: Харватска
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 304 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3
Наименование:

Intra-muros услуги за поддръжка на видеонаблюдение (камери за видеонаблюдение) и контрол на достъпа в Белгия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/09/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: European Security Concept SPRL
Пощенски адрес: Boulevard de l’Humanité 233
Град: Drogenbos
код NUTS: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
Пощенски код: 1620
Държава: Белгия
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 381 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 4
Наименование:

Intra-muros услуги за поддръжка на видеонаблюдение, контрол на достъпа, неохранявани пасажи, вътрешни капаци, вътрешни турникети, блиндирани врати и други в Люксембург

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/09/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Omnisecurity SA
Пощенски адрес: 11a rue du Commerce
Град: Foetz
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: 3895
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 359 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 5
Наименование:

Почасова поддръжка за метални детектори за преминаване, метал детектори за палети и детектори за NRBC в Белгия и Люксембург

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 6
Наименование:

Сградите, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Люксембург

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 7
Наименование:

Почасова поддръжка на оборудване за сигурност (сейфове, охранителни шкафове, защитени ключалки и аксесоари) в Белгия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/09/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Atelier Boonen BVBA
Пощенски адрес: Rue de la Princesse 10
Град: Bruxelles
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1080
Държава: Белгия
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 55 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +35 24303-1
Факс: +35 243032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Моля, вижте интернет адреса, посочен в раздел I.3) на обявлението за поръчка №2018/S 064-141552 (покана за участие в търг, точка 16).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2018