Services - 476386-2021

Submission deadline has been amended by:  539274-2021
21/09/2021    S183

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 183-476386

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Trafikstyrelsen
CVR-nummer: 27186386
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V.
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Katja Petersen
E-mail: hekap@oes.dk
Telefon: +45 21226153
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1f11f94-ec92-4916-95f0-6a254d168e09/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1f11f94-ec92-4916-95f0-6a254d168e09/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1f11f94-ec92-4916-95f0-6a254d168e09/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1f11f94-ec92-4916-95f0-6a254d168e09/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om konsulentrådgivningsydelser inden for jernbanesikkerhed

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte rammeaftale angår rådgivningsbistand til Trafikstyrelsen inden for jernbanesikkerhed og interoperabilitet på jernbaneområdet, herunder teknisk bistand til styrelsens myndighedsbehandling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
71311200 Rådgivning i forbindelse med transportsystemer
71631470 Inspektion af jernbanespor
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Trafikstyrelsen udbyder en 4-årig rammeaftale med forventeligt tre leverandører vedrørende rådgivningsbistand inden for jernbanesikkerhed, herunder teknisk bistand til styrelsens myndighedsbehandling. Den udbudte rådgivningsbistand angår følgende fagområder:

1) Spor, 2) Konstruktioner, 3) Geoteknik, 4) Fjernstyring/sikring/togkontrol, 5) ERTMS (ETCS og GSM-R) (både infrastrukturdelen og køretøjsdelen), 6) Køretøjer, 7) Elektrificering/kørestrøm/stærkstrøm infrastruktur, 8) Trafikale sikkerhedsregler, herunder SR75, ORF og ORS, 9) Tekniske sikkerhedsregler, 10) Tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI), og 11) Risikovurdering/risikostyring/signifikansvurdering (CSM-RA).

Ordrer på rammeaftalen vil blive tildelt ved direkte tildeling. Ordrerne vil som udgangspunkt blive tildelt til den hovedleverandør, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Leverandøren skal sikre, at denne har kapacitet til løsning af opgaverne i henhold til rammeaftalen og at de tilbudte rådgivere er habile. Det forventes dog, at rådgiverne kan være inhabile i konkrete opgaver, ligesom at visse kapacitetsproblemer kan forekomme. Hvis hovedleverandøren er forhindret i at levere, vil ordren blive placeret hos den leverandør, som har afgivet det næstmest økonomisk fordelagtige tilbud, og så fremdeles. Til nærmere beskrivelse af den udbudte opgave henvises til det øvrige udbudsmateriale. Den forventede årlige økonomiske ramme for aftalen er 2-3 mio. kr. Rammeaftalens maksimale værdi er 12 mio. kr.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da en samlet aftale vurderes at være den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde for at sikre en effektiv og kontinuerlig opgaveløsning. Derudover viser den forudgående markedsundersøgelse, at de fleste af leverandørerne på markedet kan byde ind på den samlede rammeaftale.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

N/A

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for udførelse af tilsvarende tjenesteydelser udført inden for de seneste tre år inden for mindst tre af følgende fagområder:

1. Spor,

2. Konstruktioner,

3. Geoteknik,

4. Fjernstyring/sikring/togkontrol,

5. ERTMS (ETCS og GSM-R) (Gælder både infrastruktur delen og køretøjs delen),

6. Køretøjer,

7. Elektrificering/kørestrøm/stærkstrøm infrastruktur,

8. Trafikale sikkerhedsregler, herunder SR75, ORF og ORS,

9. Tekniske sikkerhedsregler,

10. Tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI), og

11. Risikovurdering/risikostyring/signifikansvurdering (CSM-RA).

For referencen skal angives 1) en kort beskrivelse af opgaven, 2) dennes varighed, 3) kontraktsum og 4) opdragsgiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver kan fremlægge én reference for udført ydelse i form af rådgivning, sparring og/eller sagsbehandling og myndighedsbehandling inden for mindst tre af de udbudte fagområder inden for jernbanesikkerhed inden for de seneste tre år.

Tilbudsgiver angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 121-319535
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/10/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2021