Строителство - 476398-2018

30/10/2018    S209

България-Струмяни: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

2018/S 209-476398

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Струмяни
Национален регистрационен номер: 000024713
Пощенски адрес: с. Струмяни, пл. „7-ми април“ № 1
Град: с. Струмяни
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2825
Държава: България
Лице за контакт: Василка Панкова
Електронна поща: strumyani_oba@yahoo.com
Телефон: +359 7434-3108
Факс: +359 7434-3105
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.strumyani.org
Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)

II.1.2)Основен CPV код
45240000 Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка предвижда необходимост от изпълнение на строителство, повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки): фаза 1 L-635 л.м. и фаза 2: етап I-291 л.м. с начало т. 32 и край – съществуващ мост при т. 47 и етап II-286 л.м. с начало от т. 47 и край – връзката с река Струма.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 530 935.38 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки), фаза 1, етап 1

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45240000 Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

с. Микрево, община Струмяни, Благоевградска област

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка предвижда необходимост от изпълнение на строителство, повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки): фаза 1 L-635 л.м. и фаза 2: етап I-291 л.м. с начало т.32 и край – съществуващ мост при т. 47 и етап II-286 л.м. с начало от т. 47 и край – връзката с река Струма.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Измерител на качество / Тежест: 80
Цена - Тежест: 20
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 291 666.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на строителството е не повече от 120 (сто и двадесет) дни, от дата на датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а) съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки), фаза 2, етап 2

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45240000 Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка предвижда необходимост от изпълнение на строителство, повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки): фаза 1 L-635 л.м. и фаза 2: етап I-291 л.м. с начало т. 32 и край – съществуващ мост при т. 47 и етап II-286 л.м. с начало от т. 47 и край – връзката с река Струма.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Измерител на качеството / Тежест: 80
Цена - Тежест: 20
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 239 268.72 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка за обособена позиция № 2 да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП.

Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране за обособена позиция № 2, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка за обособена позиция № 2.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За всяка обособена позиция:

Участниците, регистрирани на територията на Р БЪЛГАРИЯ следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от: първа категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „в" от ЗУТ и четвърта група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4 и т. 4.1.2 от ПРВВЦПРС, към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Доказване на посоченото изискване за годност:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

Документът, с който се доказва изискването, е удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката: строежи от: първа категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „в" от ЗУТ и четвърта група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4 и т. 4.1.2 от ПРВВЦПРС, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Документите се представят и за подизпълнителите според вида и дела от поръчката, които изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).

При участие на обединения документите се представят за участника/ците в обединението, които ще изпълняват строителство.

Прилагане на критерия за годност

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които ще изпълняват строителство съобразно вида и дела от поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всяка обособена позиция: Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да:

1. Е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишни обороти, под двукратния на прогнозната стойност на обществената поръчка размер, посочен конкретно по-долу в точка „Изисквано минимално ниво“.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване на изискването за икономическо и финансово състояние по т. 1:

За доказване на икономическото си и финансово състояние участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП един или няколко от следните документи във връзка с поставените изисквания: Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, справка за общия оборот. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и от третите лица (ако има такива), на чиито капацитет участникът се позовава за доказване на този критерий за подбор.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

2. Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, или еквивалентна за чуждестранни лица в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор ЕЕДОП, като попълнят част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле 5).

Доказване на изискването за икономическо и финансово състояние по т. 2:

За доказване на икономическото си и финансово състояние по този критерий участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП следните документи във връзка с поставените изисквания: За участниците, регистрирани в БЪЛГАРИЯ, валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни лица в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние по т. 2 се доказва от всяко от лицата, включени в него, които ще изпълняват строителство.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквано минимално ниво по т. 1:

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние по т. 1:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, най-много за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер равен или надвишаващ 460 000,00 (четиристотин и шестдесет хиляди) лева.

Изисквано минимално ниво по т. 2.:

Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, или еквивалентна за чуждестранни лица в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, покриваща минималната застрахователна сума за строител за вида и категорията на строежа по настоящата обществена поръчка – 600 000,00 лв. (първа категория, четвърта група), съгласно чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Прилагане на критериите по т. 1 и 2 за икономическо и финансово състояние:

Минималните критерии за подбор за икономическо и финансово състояние по т. 1 и т. 2 се прилагат за подизпълнителите според вида и дела от поръчката, които ще изпълняват.

Третите лица (ако има такива), на чийто капацитет участникът се позовава за доказване на минималните критерии за подбор за икономическо и финансово състояние по т. 1, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор.

Минималните изисквания по т. 1 и 2 за икономически и финансово състояние в случай на участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции:

1. Участниците следва да са изпълнили строителство, идентично или сходно с предмет и обем с тези в обществената поръчка, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Под строителство, идентично или сходно с тези в обществената поръчка, следва да се счита изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на брегоукрепващи съоръжения, и/или на ВиК мрежи и съоръжения и/или хидротехнически съоръжения.

Под сходен обем следва да се има предвид изпълнение на 2 строителства по изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на брегоукрепващи съоръжения и/или на ВиК мрежи и съоръжения и/или хидротехнически съоръжения.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват част IV Критерии за подбор, раздел В, Технически и професионални способности, 1 а в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване на изискването за технически и професионални способности по т. 1:

За доказване на технически и професионални способности участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП един или няколко от следните документи, във връзка с поставеното изискване: Списък на строителството, сходно или идентично с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.

3. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 14001:2008 - системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

В случаите по - горе кандидатът или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с критериите за подбор по т. 2 и 3, като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване на изискването за технически и професионални способности по т. 2 и 3:

За доказване на тези технически и професионални способности участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП един или няколко от следните документи във връзка с поставените изисквания: сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствието.

Документите за доказване съответствието с поставените изисквания се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП от участника, определен за изпълнител, от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и от третите лица (ако има такива), на чийто капацитет участникът се позовава за доказване на този критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквано минимално/ни ниво/а по т. 1:

Участниците следва да са изпълнили строителство, идентично или сходно с предмет и обем с тези в обществената поръчка, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Под строителство, идентично или сходно с тези в обществената поръчка, следва да се счита изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на брегоукрепващи съоръжения и/или на ВиК мрежи и съоръжения, и/или хидротехнически съоръжения.

Под сходен обем следва да се има предвид изпълнение на 2 строителства по изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на брегоукрепващи съоръжения и/или на ВиК мрежи и съоръжения, и/или хидротехнически съоръжения.

Изисквано минимално/ни ниво/а за технически и професионални способности по т. 2 и 3:

Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 — система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.

Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 14001:2008 — системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.

Прилагане на критериите по т. 1, 2 и 3 за технически и професионални способности:

Минималните изисквания по т. 1, т. 2 и 3 при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Критериите за технически и професионални възможности се прилагат за подизпълнителите съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват.

Третите лица (ако има такива), на чийто капацитет участникът се позовава за доказване на критериите за подбор, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят предвижда за обособена позиция № 2 договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка. За всяка обособена позиция: Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора, е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора, се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по букви а) и б) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Начин на плащане: съгласно проект на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/12/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/12/2018
Местно време: 11:30
Място:

С. Струмяяни, пл. „7-ми април“ № 1, залата на Общински съвет.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП и който е: обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен; лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; Определената професия или дейност съгласно законадателството на държавата, в която е извършено деянието включва лишаване от право да се изпълнява строителство. Е сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; за който е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Опитал е да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/10/2018