Υπηρεσίες - 476403-2017

29/11/2017    S229    Oργανισμοί - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ισπανία-Αλικάντε: Υπηρεσίες γλωσσικής κατάρτισης για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2017/S 229-476403

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθμός ταυτοποίησης: V-03965324
Ταχ. διεύθυνση: Avenida de Europa, 4
Πόλη: Alicante (Alicante)
Κωδικός NUTS: ES521
Ταχ. κωδικός: 03008
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@euipo.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3060
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες γλωσσικής κατάρτισης για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αριθμός αναφοράς: AO/016/17.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80580000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Ακαδημία του EUIPO οργανώνει μαθήματα για την προώθηση της εκμάθησης των 5 γλωσσών εργασίας του EUIPO: ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Περιστασιακά, ενδέχεται να παραδοθούν μαθήματα για άλλες γλώσσες ή άλλα μαθήματα που σχετίζονται με τη χρήση γλωσσών (διόρθωση κειμένων, σύγκριση και αναγνώριση κειμένων).

Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτηθούν άλλες πιθανές υπηρεσίες σχετικά με την προσφορά γλωσσικής κατάρτισης του EUIPO (π.χ. ιδιαίτερα μαθήματα ή μαθήματα σε μικρές ομάδες, γλωσσικά εργαστήρια, οδηγός εκμάθησης γλωσσών στο EUIPO, ατομική αξιολόγηση και καθοδήγηση, κ.λπ.) και για την αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων.

Οι υπηρεσίες ή τα μαθήματα που προσφέρονται από τον ανάδοχο θα παρασχεθούν με τη χρήση των ακόλουθων μεθόδων: με φυσική παρουσία, μεικτή μάθηση και εξ αποστάσεως.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ES521
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ΙΣΠΑΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Υπηρεσίες γενικής και ειδικής γλωσσικής κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα (Α1-Γ2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα (εφεξής «CEFR»).

Η εν λόγω κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα στα αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και, περιστασιακά, σε άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κατάρτιση θα παρέχεται πρόσωπο με πρόσωπο και με τη μορφή μεικτής και εξ αποστάσεως εκμάθησης.

Κατά γενικό κανόνα, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του EUIPO στο Αλικάντε και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου στο Αλικάντε ή στο εξωτερικό.

Μαθήματα γενικού περιεχομένου:

— εντατικά ή ημιεντατικά μαθήματα σε όλα τα επίπεδα CEFR (A1-Γ2) θα διδάσκονται πρόσωπο με πρόσωπο ή με τη μορφή μεικτής ή εξ αποστάσεως εκμάθησης, με διάρκεια περίπου 50 ωρών,

— ατομικά μαθήματα που θα περιλαμβάνουν όλες τις γλώσσες, τα επίπεδα (A1-Γ2) και τις μεθόδους που ορίζονται ανωτέρω.

Άλλα μαθήματα:

— μαθήματα εξειδικευμένου περιεχομένου: μαθήματα σχετικά με την ειδική γλώσσα που χρησιμοποιείται στους τομείς της νομικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, ή σε κάθε άλλο επαγγελματικό τομέα,

— ειδικά διαμορφωμένα μαθήματα. προσαρμοσμένα μαθήματα ενδέχεται να απαιτηθούν για μεμονωμένα άτομα ή ομάδες βάσει διαφορετικών ειδικών αναγκών που προκύπτουν σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο εργασιακό περιβάλλον.

Άλλες πιθανές υπηρεσίες σχετικά με την παροχή γλωσσικής κατάρτισης του EUIPO:

— δραστηριότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης και ασκήσεις στην πύλη μάθησης του EUIPO: https://euipo.europa.eu/knowledge/?lang=es,

— διδασκαλία με μεμονωμένα άτομα ή μικρές ομάδες. Ατομική αξιολόγηση και καθοδήγηση. Περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης από γλωσσικό εκπαιδευτή με στόχο την προετοιμασία ενός εξατομικευμένου σχεδίου μελέτης για οποιονδήποτε επιθυμεί τέτοιου τύπου καθοδήγηση. Για αυτό τον σκοπό, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι ανάγκες και οι εκπαιδευτικές προτιμήσεις των εκπαιδευομένων και θα προσδιοριστούν οι τομείς προς βελτίωση,

— γλωσσικά εργαστήρια. Πρόκειται για μια σειρά σύντομων γλωσσικών εργαστηρίων (1 ή 2 ωρών) τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα βελτίωσης συγκεκριμένων γλωσσικών ικανοτήτων και γνώσεων σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και διασκεδαστικό.

— οδηγός για την εκμάθηση γλωσσών στο EUIPO. Το EUIPO μπορεί να απαιτήσει από τον υποψήφιο την κατάρτιση ενός οδηγού που θα παρουσιάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές και στρατηγικές, έτσι ώστε να δείξει στα μέλη του προσωπικού τις πιο επωφελείς για αυτούς επιλογές σύμφωνα με το επίπεδο και τις ειδικές ανάγκες τους.

Οποιαδήποτε μαθήματα, έγγραφα ή υλικά παρέχονται πρέπει να σχετίζονται με όλα τα επίπεδα που ορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Α1-Γ2).

Όλα τα μαθήματα ξένων γλωσσών πρέπει να περιλαμβάνουν αξιολόγηση του επιπέδου των συμμετεχόντων (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το μάθημα) και πιστοποίηση του επιπέδου των συμμετεχόντων στο τέλος του μαθήματος: μια έκθεση ή πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται για κάθε συμμετέχοντα που συμπληρώνει ένα μάθημα, που βεβαιώνει το επίπεδο που έχει φτάσει.

Όλα τα μαθήματα ξένων γλωσσών πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν έναν ορισμένο αριθμό ωρών επιγραμμικής διδασκαλίας με τη μορφή ασκήσεων και δραστηριοτήτων μέσω της πύλης μάθησης του EUIPO. Καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα παρέχεται υποστήριξη από τον καθηγητή.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 2
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/01/2018
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/01/2018
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ΙΣΠΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπηθεί από 2 άτομα κατ' ανώτατο όριο. Τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων και οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας πρέπει να αποσταλούν στο EUIPO μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurement@euipo.europa.eu) έως τις 15.1.2018.

Στόχος της συνεδρίασης αποσφράγισης των προσφορών είναι η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις επίσημες απαιτήσεις για την υποβολή προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3. Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται κατά περιόδους και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή απαντήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxemburgo
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο διάδικο ή ελλείψει τέτοιας, από την ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/11/2017