Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 476403-2017

29/11/2017    S229    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Španielsko-Alicante: Poskytnutie jazykového vzdelávania pre Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

2017/S 229-476403

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Identifikačné číslo organizácie (IČO): V-03965324
Poštová adresa: Avenida de Europa, 4
Mesto/obec: Alicante (Alicante)
Kód NUTS: ES521
PSČ: 03008
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3060
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytnutie jazykového vzdelávania pre Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Referenčné číslo: AO/016/17.
II.1.2)Hlavný kód CPV
80580000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Akadémia EUIPO organizuje kurzy na podporu jazykového vzdelávania pre 5 jazykov EUIPO: španielčina, nemčina, angličtina, francúzština a taliančina. Príležitostne sa môžu vyučovať aj kurzy pre ostatné jazyky alebo iné kurzy súvisiace s používaním jazykov (oprava textov, porovnávanie a rozpoznávanie textov atď.).

Okrem toho sa môžu požadovať aj iné potenciálne služby v súvislosti s ponukou jazykového vzdelávania EUIPO (napr. individuálna výučba alebo výučba v malých skupinách, jazykový workshop, príručka k jazykovému vzdelávaniu v EUIPO, služba individuálneho hodnotenia a vedenia atď.) a na hodnotenie jazykových schopností.

Služby alebo kurzy, ktoré dodávateľ ponúka, sa budú poskytovať týmito spôsobmi: individuálne, zmiešané vzdelávanie a diaľkové vzdelávanie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES521
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Všeobecné a špecifické služby jazykového vzdelávania na všetkých úrovniach (A1 – C2) podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej len „CEFR“).

Toto vzdelávanie zahŕňa kurzy v angličtine, španielčine, francúzštine, nemčine, taliančine a príležitostne v ktoromkoľvek inom jazyku Európskej únie.

Vzdelávanie sa bude poskytovať individuálne a vo forme zmiešaného vzdelávania a diaľkového vzdelávania.

Kurzy budú obvykle prebiehať v budovách EUIPO v Alicante a niekedy vo vlastných budovách dodávateľa v Alicante alebo v zahraničí.

Všeobecné kurzy:

— intenzívne a polointenzívne kurzy vo všetkých úrovniach CEFR (A1 – C2) vyučované individuálne alebo formou zmiešaného či diaľkového vzdelávania v trvaní približne 50 hodín,

— individuálne kurzy, ktoré zahŕňajú všetky jazyky, úrovne (A1 – C2) a spôsoby uvedené vyššie.

Iné kurzy:

— špecializované kurzy: kurzy súvisiace so špecifickým jazykom, využívané v oblasti práva a duševného vlastníctva alebo v akejkoľvek inej odbornej oblasti,

— kurzy upravené podľa jednotlivých požiadaviek. Prispôsobené kurzy sa môžu požadovať pre jednotlivcov alebo skupiny v závislosti od rôznych špecifických potrieb, ktoré vzniknú v súvislosti s jazykom používaným v pracovnom prostredí.

Iné prípadné služby týkajúce sa ponuky jazykového vzdelávania EUIPO:

— plánovanie a monitorovanie činností a cvičení na vzdelávacom portáli EUIPO: https://euipo.europa.eu/knowledge/?lang=es,

— individuálna výučba alebo výučba v malých skupinách. Individuálne hodnotenie a vedenie. To zahŕňa ponuku podpory jazykového školiteľa s cieľom pripraviť personalizovaný študijný plán pre tých, ktorí takéto vedenie požadujú. V tejto súvislosti je potrebné preskúmať potreby študentov a študijné preferencie a určiť oblasti zlepšovania,

— jazykový workshop. Ide o rad krátkych jazykových workshopov (1 až 2 hodiny), ktoré ponúkajú príležitosť zlepšiť konkrétne jazykové zručnosti a vedomosti vo veselom a zábavnom prostredí,

— príručka k jazykovému vzdelávaniu v EUIPO. EUIPO môže požadovať od uchádzača, aby pripravil sprievodcu na objasnenie všetkých dostupných možností a stratégií s cieľom ukázať zamestnancom, ktoré možnosti môžu byť pre nich najprínosnejšie podľa ich úrovne a špecifických potrieb.

Všetky ponúkané kurzy, dokumenty alebo materiály musia byť v súlade s úrovňami uvedenými v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky Rady Európy (A1 – C2).

Všetky jazykové kurzy musia zahŕňať hodnotenie úrovne účastníka (pred, počas a po kurze) a certifikáciu úrovne účastníkov na konci kurzu: správa alebo osvedčenie sa musí vydať každému účastníkovi, ktorí dokončí kurz, v ktorom sa uvedie dosiahnutá úroveň.

Všetky jazykové kurzy môžu zahŕňať aj určitý počet hodín vyučovaných online prostredníctvom cvičení a aktivít cez vzdelávací portál EUIPO. Tieto kurzy bude podporovať vyučujúci počas trvania kurzu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 2
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10/01/2018
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16/01/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Môžu sa zúčastniť až 2 zástupcovia za jedného uchádzača. Mená a čísla preukazov totožnosti zástupcov musia byť zaslané úradu EUIPO e-mailom (procurement@euipo.europa.eu) do 15.1.2018.

Cieľom otvárania ponúk je overiť súlad s formálnymi požiadavkami na predloženie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie, úpravy alebo odpovede na otázky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburgo
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od dátumu vyrozumenia danej strany alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď predmetnú skutočnosť zistili.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/11/2017