Υπηρεσίες - 476416-2017

29/11/2017    S229

Nederland-Petten: Direct dienstencontract voor de uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van gebouwen en ruimtes op het JRC-terrein te Petten

2017/S 229-476416

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — directoraat Middelen, eenheid Middelenbeheer — Petten
Postadres: Westerduinweg 3
Plaats: Petten
NUTS-code: NL328 Not specified
Postcode: 1755 LE
Land: Nederland
Contactpersoon: L. Vuskovic
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Direct dienstencontract voor de uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van gebouwen en ruimtes op het JRC-terrein te Petten.

Referentienummer: JRC/PTT/2017/R.2/0135/OC.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een direct dienstencontract voor dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van (niet-nucleaire) gebouwen en ruimtes van het JRC te Petten. De dagelijkse schoonmaak betreft voornamelijk regulier schoonmaakonderhoud van de diverse kantoorgebouwen, laboratoria-, opslag- en technische ruimtes. De periodieke schoonmaak betreft specifiek schoonmaakonderhoud waarbij diensten zoals glasbewassing, vloeronderhoud, reinigen zonnepanelen en overige specifieke zaken moeten worden uitgevoerd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een direct dienstencontract voor dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van (niet-nucleaire) gebouwen en ruimtes van het JRC te Petten. De dagelijkse schoonmaak betreft voornamelijk regulier schoonmaakonderhoud van de diverse kantoorgebouwen, laboratoria-, opslag- en technische ruimtes. De periodieke schoonmaak betreft specifiek schoonmaakonderhoud waarbij diensten zoals glasbewassing, vloeronderhoud, reinigen zonnepanelen en overige specifieke zaken moeten worden uitgevoerd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NEDERLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De Commissie behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van een onderhandelingsprocedure zoals beschreven in artikel 134, lid 1, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29.10.2012.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/11/2017