Služby - 476416-2017

29/11/2017    S229

Holandsko-Petten: Priama zmluva na obstarávanie služieb týkajúca sa vykonávania každodenných a pravidelných upratovacích služieb pre priestory a budovy v rámci areálu JRC v Pettene

2017/S 229-476416

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R – directoraat Middelen, eenheid Middelenbeheer – Petten
Poštová adresa: Westerduinweg 3
Mesto/obec: Petten
Kód NUTS: NL328 Not specified
PSČ: 1755 LE
Štát: Holandsko
Kontaktná osoba: L. Vuskovic
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Priama zmluva na obstarávanie služieb týkajúca sa vykonávania každodenných a pravidelných upratovacích služieb pre priestory a budovy v rámci areálu JRC v Pettene.

Referenčné číslo: JRC/PTT/2017/R.2/0135/OC.
II.1.2)Hlavný kód CPV
90910000 Upratovacie služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť priamu zmluvu na obstarávanie služieb na vykonávanie každodenných a pravidelných upratovacích služieb pre (nejadrové) priestory a budovy v rámci areálu JRC v Pettene. Každodenné upratovanie sa týka pravidelného upratovania/údržby rôznych kancelárskych budov, laboratórií, skladovacích zariadení a technických miestností. Pravidelné upratovanie zahŕňa špecifické čistenie/údržbu, kde sa majú vykonať služby, ako je čistenie okien, údržba podlahy, čistenie solárnych panelov a iné osobitné úlohy.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90910000 Upratovacie služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: NL328 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, HOLANDSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť priamu zmluvu na obstarávanie služieb na vykonávanie každodenných a pravidelných upratovacích služieb pre (nejadrové) priestory a budovy v rámci areálu JRC v Pettene. Každodenné upratovanie sa týka pravidelného upratovania/údržby rôznych kancelárskych budov, laboratórií, skladovacích zariadení a technických miestností. Pravidelné upratovanie zahŕňa špecifické čistenie/údržbu, kde sa majú vykonať služby, ako je čistenie okien, údržba podlahy, čistenie solárnych panelov a iné osobitné úlohy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/01/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/01/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, HOLANDSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Komisia si vyhradzuje právo použiť rokovacie konanie, ako je stanovené v článku 134 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29.10.2012.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/11/2017