Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 476420-2017

29/11/2017    S229

Grčka-Atena: Usluge medijskog praćenja i analize u Grčkoj

2017/S 229-476420

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, Information Office in Greece
Poštanska adresa: Amalias Ave. 8
Mjesto: Athens
NUTS kod: EL Not specified
Poštanski broj: 105 57
Država: Grčka
E-pošta: epathens@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
Adresa profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski parlament, Information Office in Greece
Poštanska adresa: Amalias Ave. 8
Mjesto: Athens
Poštanski broj: 105 57
Država: Grčka
E-pošta: epathens@ep.europa.eu
NUTS kod: EL Not specified
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu/greece/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge medijskog praćenja i analize u Grčkoj

Referentni broj: COMM/DG/AWD/2017/1023.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
92400000 Usluge novinske agencije
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je pružanje pravovremenog, ažurnog pregleda dnevnih informacija, u obliku pregleda tiska, o načinu na koji se u medijima izvještava o temama bitnim za Europski parlament i Europsku uniju. Glavna uprava za komunikaciju Europskog parlamenta (GU za komunikaciju) želi osigurati da posjeduje najbolje moguće znanja o medijskoj pokrivenosti u cijelom EU-u o temama povezanim s Europskom unijom, Europskim parlamentom i aktivnostima njegovog predsjednika i MEP-ova. Medijskom analizom će se u konačnici pomoći EP-u u boljem komuniciranju politika EU-a građanima EU-a i posebnim ciljnim publikama. Kako bi se to postiglo, EP se djelomično oslanja na vanjsku stručnost i pomoć.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 160 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: EL Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grčka.

II.2.4)Opis nabave:

Redovito praćenje medija:

— tiskani mediji i mrežni izvori (sažeci na engleskom jeziku i isječci),

— audiovizualni izvori (sažeci na engleskom jeziku),

— mjesečna kvantitativna analiza medija,

— mjesečna kvalitativna analiza medija.

Druge usluge:

— pomoć (stručnost, savjetodavne usluge i preporuke (bez ikakvih povezanih putovanja)).

Cilj je osigurati pravovremen i ažuran pregled dnevnih novosti, u obliku medijskog pregleda, o načinu na koji se o temama od važnosti za Europski parlament (uključujući njegovog predsjednika i članove — posebno one izabrane u predmetnoj državi članici) i Europsku uniju izvještava u medijima. Usluge će isporučivati vanjski projektni tim putem platforme Europskog parlamenta za globalno medijsko praćenje i analizu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 160 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Uvjeti za obnavljanja opisani su u dokumentaciji za nadmetanje.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti upute za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/01/2018
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Nizozemski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 30/01/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Europski parlament, Information Office in Greece, Amalias Ave. 8, 105 57 Athens, GRČKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji koji žele sudjelovati u otvaranju moraju poslati e-poštu, najkasnij 2 radna dana prije datuma otvaranja ponuda, na adresu e-pošte EPathens@ep.europa.eu

Samo 2 predstavnika mogu prisustvovati. Ponuditeljima koji ne dostave obavijest automatski će biti uskraćen pristup otvaranju ponuda. Imena osoba koje će nazočiti otvaranju ponuda moraju biti naznačena u obavijesti.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: avenue du Président Robert Schuman 1, BP 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/11/2017