С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 476754-2023

04/08/2023    S149

България-София: Микроскопи

2023/S 149-476754

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Национален регистрационен номер: 000670680
Пощенски адрес: ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №15
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1504
Държава: България
Лице за контакт: Николина Вълканова
Електронна поща: op@admin.uni-sofia.bg
Телефон: +359 29308541
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.uni-sofia.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1146
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/317242
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/317242
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на инвертен изследователски микроскоп с микроманипулатор за нуждите на проект BG-RRP-2.004-0008 (SUMMIT)

II.1.2)Основен CPV код
38510000 Микроскопи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата поръчка е доставка, инсталиране, извършване на приемните изпитания на място, въвеждането в експлоатация и гаранционна поддръжка на Инвертен изследователски микроскоп с микроманипулатор - 1 брой и необходимите за експлоатацията му оборудване и принадлежности, за  изпълнение  на дейностите,  предвидени  в изпълнение на административен договор № BG-RRP-2.004-0008 за  финансиране  на  проект  „Софийски  Университет  –  Маркер  за  Иновации  и  Технологичен Трансфер (SUMMIT)“  по стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища“ в рамките на  компонент  „Иновативна  България“  от  НПВУ  към  програмата  за  ускоряване  на  икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации.

Срок за доставка, инсталиране, извършване на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването - до 90 дни, считано от датата на влизане в сила на договора.

Срокът за гаранционната поддръжка е не по-малко от 12 месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Биологически факултет, към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. Драган Цанков № 8.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За изпълнение на предмета на поръчката избраният изпълнител следва да осигури доставка  на инвертен изследователски микроскоп с микроманипулатор, камера, софтуер и Епи-флуоресцентна приставка - 1 брой система, за нуждите на проект BG-RRP-2.004-0008-С01 (SUMMIT).

Доставката на оборудването   трябва да обхваща всички дейности по реализиране на поръчката –  товарене, разтоварване, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, мита, пощенски и други съпътстващи въвеждането в експлоатация и привеждане в работно състояние, доставка на техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционна подръжка в срока на гаранцията, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

Срок за доставка, инсталиране, извършване на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването - до 90 календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора.

Срокът за гаранционната поддръжка е не по-малко от 12 (дванадесет) месеца. Този срок започва да тече от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за успешното приемане на доставката.

Подробно описание на изискванията към изпълнението на поръчката, параметри, количества и стойности са посочени в Приложение І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ от Документацията за участие по обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 - “Технически характеристики“ = Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7=(максимум 100 т.) / Тежест: 50%
Цена - Тежест: 50%
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 15
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG-RRP-2.004-0008-С01 „Софийски Университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT)“ по стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища“ в рамките на компонент „Иновативна България“ от НПВУ към Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3(три) години от датата на подаване на офертата дейност с предмет, идентичен или сходен с тoзи на предмета на поръчката.

Под дейност „сходна с предмета на поръчката” следва да се разбира "доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване“.

Деклариране: На етап подаване на оферти участниците единствено декларират, съответствието си с поставения критерий за подбор. Обстоятелството се посочва в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, с посочване на информация за: (1) конкретните дейности, които са изпълнени от Икономическия оператор и са идентични или сходни с предмета на възлагане, съобразно изведената по- горе дефиниция; (2) лицето, получило доставката (Възложител/Клиент); (3) стойност на изпълнената доставка; (4) датата, на която е приключило изпълнението;

Доказване: В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП или най-късно на етап подписване на договор с избран изпълнител, изискването се доказва с представяне на:

(1) Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 години, съдържащ посочване на стойностите, датите и получателите;

(2) Документи, които доказват извършването на всяка една декларирана дейност, посочена в списъка по предходната точка.

Важно!!! Възложителят, на основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП, няма да приема представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, с обхват: „Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на лабораторно оборудване“ или сходен обхват, покриващ предмета на поръчката.

Деклариране: При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с изискването по настоящата точка в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП, с посочване на наименование на приложената система за управление на качеството, обхвата на сертифициране, срок на валидност и издател на сертификата.

Доказване: За доказване на изискването по настоящата точка, при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участника, избран за изпълнител да представят сертификат.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Под „Дейност, сходна с предмета на поръчката” следва да се разбира: „доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване“.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват: „Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на лабораторно оборудване“ или сходен обхват, покриващ предмета на поръчката.

Сертификатът следва да е валиден и към момента на сключване на договора.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4% ( четири на сто) от стойността на договора без ДДС. Част от Гаранцията за изпълнение или 2,0 % (две на сто) от стойността на договора без ДДС, е предназначена за обезпечаване на гаранционния срок.

Гаранцията може да се представи под формата на:

а) Банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);

б) Парична сума, преведена по сметка на СУ „Св. Климент Охридски “

в) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/08/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/09/2023
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.

2. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8, освен при наличие на изключенията в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; чл. 69 от ЗПКОНПИ и обстоятелствата по чл.5к от Регламент (EС) 833/2014, относно ограничителни мерки с оглед действията на Русия и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г. За обстоятелствата по чл.5к, пар. 1 от Регламент (EС) 833/2014, се представя декларация по образец.

3. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно приложимите хипотези по чл. 116 ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 , т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата, може да бъде подадена в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/08/2023