Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 476932-2019

10/10/2019    S196

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2019/S 196-476932

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661388
Пощенски адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Росица Стоянова
Електронна поща: op@mrrb.government.bg
Телефон: +359 29405334
Факс: +359 29872517
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mrrb.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/10-18-068/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Референтен номер: 10-18-068
II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 235-537971

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РД-02-29-448
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
30/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Стар пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 73
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: veselin.lazarov@starpost.info
Телефон: +359 70019099
Факс: +359 26516569
Интернет адрес: www.starpost.info
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 30 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен в резултат на процедура, проведена чрез вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено рамково споразумение на Централния орган за покупки № СПОР-25/4.10.2017 г. Обявлението за възложената поръчка следва да се публикува по партида на Централния орган за покупки (ЦОП) към Министерство на финансите към досието на поръчка с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ с уникален номер в РОП 00210-2017-0004 на основание чл. 14, ал. 3 от ППЗОП.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството е сключило допълнително споразумение № РД-02-29-448(1) от 1.10.2019 г. към договор № РД-02-29-448/30.11.2019 г. за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с изпълнител „Стар пост“ ООД.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/10/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по условията на допълнително споразумение № РД-02-29-448(1)/1.10.2019 г. към договор № РД-02-09-448/30.11.2018 г.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/03/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 30 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Стар пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 73
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: veselin.lazarov@starpost.info
Телефон: +359 70019099
Факс: +359 26516569
Интернет адрес: www.starpost.info
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки договор № РД-02-29-448/30.11.2018 г. за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството се изменя по следния начин:

„Чл. 4 (1) Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване и е със срок на действие до изтичане срока на действие на рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г., включително допълнително споразумение № 1/16.7.2019 г., или до изчерпване на предвидения финансов ресурс, посочен в чл. 6, ал. 1 от настоящия договор — което от изброените обстоятелства настъпи по-рано.

(2) Срокът за изпълнение на услугите е от 25.1.2019 г. или от датата на сключване на договора (ако се сключи след тази дата) до изтичане срока на действие на РС № СПОР-25/4.10.2017 г., включително допълнително споразумение № 1/16.7.2019 г., или до изчерпване на предвидения фин. ресурс, посочен в чл. 6, ал. 1 от наст. договор — което от изброените обстоятелства настъпи по-рано."

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договор № РД-02-29-448/30.11.2018 г. за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е сключен след провеждане на вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП). С писмо рег. № 03-04-327(6)/22.7.2019 г. ЦОП ни уведомява, че е сключено допълнително споразумение № 1 на 16.7.2019 г. към рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. С допълнителното споразумение се изменя първоначално определеният срок на действие на рамковото споразумение, като новоопределеният срок е до 31.3.2020 г.

Изложените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и не променят цялостния характер на сключения договор, поради което е приложима хипотезата нa чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN