Leveringen - 477094-2017

29/11/2017    S229

Nederland-Tilburg: Reproductiemachines

2017/S 229-477094

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Tilburg
Nationaal identificatienummer: 32696202
Postadres: Stadhuisplein 130
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5038 TC
Land: Nederland
Contactpersoon: Marion van Hellemond
E-mail: aanbestedingen@tilburg.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tilburg.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.tilburg.nl/aanbestedingen
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Outsourcing centrale repro, levering en service decentrale apparatuur en levering kopieerpapier.

Referentienummer: 2016/311/MH
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121300 Reproductiemachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende Dienst wenst de reprovoorziening opnieuw vorm te geven naar de maatstaven van vandaag de dag. Hierbij is de visie en kennis van de nieuw te contracteren Opdrachtnemer van groot belang omdat hij als geen ander weet wat het beste is voor een gemeente met ruim 200 000 inwoners. De opdracht behelst het leveren van afdrukken geproduceerd op multifunctionals en het leveren van afdrukken geproduceerd op een andere locatie dan die van de Gemeente Tilburg.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 438 758.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79521000 Fotokopieerdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tilburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het totale afdrukvolume van de gemeente Tilburg zowel centraal als decentraal inclusief bijbehorende materialen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsmogelijkheden van de overeenkomst.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 082-145655
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Outsourcing centrale repro, levering en service decentrale apparatuur en levering kopieerpapier

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ricoh Nederland BV
Postadres: Magistratenlaan 2
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5223 MD
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 460 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 438 758.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant (zittingslocatie Breda)
Postadres: Sluissingel 20
Plaats: Breda
Postcode: 4811 TA
Land: Nederland
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen na voorlopige gunning.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/11/2017