Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 477236-2021

21/09/2021    S183

Rumunia-Pantelimon: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 183-477236

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 25709173
Adres pocztowy: Strada: Livezilor, nr. 94
Miejscowość: Pantelimon
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 052431
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Ana Baicoianu
E-mail: contact@acilfov.ro
Tel.: +40 0374205200/ +40 0374205204
Faks: +40 0374205204
Adresy internetowe:
Główny adres: www.acilfov.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Contract de execuţie lucrări R-09 „Extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Cornetu, Ciorogarla, Domnesti“ pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020“

Numer referencyjny: 25709173/2019/12
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contract de execuţie lucrări R-09 “Extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Cornetu, Ciorogarla, Domnesti” - Contractul de lucrari cuprinde executia constructiilor civile, a instalatiilor mecanice, electrice si automatizare, inclusiv furnizarea si montarea echipamentelor aferente, pentru reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă, a reţelelor de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele / impunerile şi restricţiile specificate în documentele achiziţiei.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. termenul limita pana la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 77 960 365.64 RON
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45221211 Przejścia podziemne
45231111 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45233144 Roboty budowlane w zakresie objazdów
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO322 Ilfov
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

aria de operare a S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Contractul include realizarea următoarelor lucrări de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Cornetu, Ciorogarla, Domnesti conform tabelului urmator:

Extindere retea distributie Cornetu - km 19,13

Reabilitare retea canalizare Cornetu - km 0,603

Extindere retea canalizare Cornetu - km 25,925

Statii noi de pompare apa uzata Cornetu - buc 10

Extindere retea distributie Ciorogarla - km 31,318

Extindere retea canalizare Ciorogarla - km 28,097

Statii noi de pompare apa uzata Ciorogarla - buc 13

Extindere retea distributie Domnesti - km 19,835

Extindere retea canalizare Domnesti - km 27,711

Statii noi de pompare apa uzata Domnesti - buc 18

Antreprenorul va executa lucrarile aferente acestei proceduri in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. In Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarea necesara realizarii contractului,

Descrierea detaliata se regaseste in fisierul atasat cu denumirea Instructiuni pentru ofertanti.

Durata de executie a lucrarilor este de 35 de luni de la data ordinului de incepere si 36 luni perioada de notificare a defectelor.

CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea finantarii pentru proiectul POIM, din care face parte prezentul contract, descrierea detaliata se regaseste in fisierul distinct Instructiuni pentru ofertanti.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obţinerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi și de timp solicitaţi (P2) / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 172-420790
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 82
Nazwa:

Contract de execuţie lucrări R-09 „Extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Cornetu, Ciorogarla, Domnesti“

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/09/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GPI BUILDING LOGISTIC
Krajowy numer identyfikacyjny: RO35773157
Adres pocztowy: Strada Delavrancea Barbu, Nr. 45, Sector: 1
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 011355
Państwo: Rumunia
E-mail: claudiu.ivanof@yahoo.com
Tel.: +4 0751398869
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MONTIN
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 1343422
Adres pocztowy: Strada Poligonului, Nr. 3
Miejscowość: Ploiesti
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 100070
Państwo: Rumunia
E-mail: montinsecretariat@gmail.com
Tel.: +40 24453249
Faks: +40 244567799
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AGROMEC VLAD TEPES
Krajowy numer identyfikacyjny: 8179247
Adres pocztowy: Strada Valcelele, Nr. 10
Miejscowość: Vlad tepes
Kod NUTS: RO312 Călăraşi
Kod pocztowy: 917295
Państwo: Rumunia
E-mail: agromec.vt@gmail.com
Tel.: +40 728123318
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 79 694 947.63 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 77 960 365.64 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 12 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

SC RAPID COMPLEX S.R.L. Acordul de subcontractare incheiat in data de 17.08.2020 intre Asocierea GPI BUILDING LOGISTIC SRL- MONTIN SA- SAC AGROMEC VLAD TEPES SRL. Si SC RAPID COMPLEX SRL in procent de subcontractare de 2 %, avand ca obiect executia de lucrari de subtraversari cai ferate.

SIGHT CONTROL S.R.L. Acordul de subcontractare incheiat in data de 10.08.20... detalii pe www.e-licitatie.ro

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: S.C. APA CANAL ILFOV S.A.
Adres pocztowy: CALEA BUCURESTILOR, NR. 222C, Oras Otopeni, Judet Ilfov
Miejscowość: Otopeni
Państwo: Rumunia
E-mail: contact@acilfov.ro
Tel.: +40 374205200
Faks: +40 374205204
Adres internetowy: www.acilfov.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2021