Diensten - 477274-2019

11/10/2019    S197

België-Brussel: Raamovereenkomst inzake de economische analyse van het milieubeleid en analytische ondersteuning in het kader van een betere regelgeving

2019/S 197-477274

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst inzake de economische analyse van het milieubeleid en analytische ondersteuning in het kader van een betere regelgeving

Referentienummer: ENV.F.1/FRA/2019/0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van de raamovereenkomst is het verlenen van bijstand bij de economische analyse van het milieubeleid. De opdracht heeft betrekking op problemen die zich aandienen maar nu nog niet kunnen worden voorspeld op de volgende gebieden:

— steun in het kader van economische analyse

— steun in het kader van een betere regelgeving.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra Muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving - raamovereenkomst voor 48 maanden met een begroting van 12 000 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Algemeen beheer van de raamovereenkomst / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Illustratieve taken / Weging: 60
Prijs - Weging: Zie II.2.14)
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

070201 - Circulaire economie; 070202 - Biodiversiteit; 070203 - Milieubeheer

II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2018/S 056-123139 van 21.3.2018 met een iets andere titel: Raamovereenkomst inzake economische analyse van milieubeleid en ondersteuning in het kader van betere regelgeving.

Score voor inschrijving X = (laagste prijs)/(prijs van inschrijving X) x 100 x 30 % (prijsweging) + totale kwaliteitsscore (van 100) voor alle gunningscriteria van inschrijving X x 70 %.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 032-070877
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.F.1/FRA/2019/0001
Benaming:

Raamovereenkomst inzake de economische analyse van het milieubeleid en analytische ondersteuning in het kader van een betere regelgeving

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: COWI A/S
Postadres: Parallelvej 2
Plaats: Kongens Lyngby
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2800
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.F.1/FRA/2019/0001
Benaming:

Economische analyse van het milieubeleid en analytische ondersteuning in het kader van een betere regelgeving

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trinomics B.V.
Postadres: Westersingel 34
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3014 GS
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.F.1/FRA/2019/0001
Benaming:

Economische analyse van het milieubeleid en analytische ondersteuning in het kader van een betere regelgeving

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ramboll Management Consulting A/S
Postadres: Hannemanns Allé 53
Plaats: Copenhagen
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2300 Copenhagen S
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecorys Europe EEIG
Postadres: Rue Belliard 12
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1040
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Öko-Institut e.V.
Postadres: Merzhauser Strasse 173
Plaats: Freiburg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: D-79100
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Umweltbundesamt GmbH (UBA)
Postadres: Spittelauer lande 5
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: AT-1090
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.F.1/FRA/2019/0001
Benaming:

Economische analyse van het milieubeleid en analytische ondersteuning in het kader van een betere regelgeving

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RPA Europe SRL
Postadres: Via Turati Filippo 8
Plaats: Milan
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 20121
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio Innovation Service SAS
Postadres: 74 boulevard de Reuilly
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75012
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centre for European Policy Studies A.I.S.B.L.
Postadres: Place du Congres 1
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Institut National de l’Environnement et des Risques Ineris
Postadres: Parc Technologique Alata
Plaats: Verneuil en Halatte
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 60550
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RWI – Leibniz – Institut für Wirtschaftsforschung
Postadres: Hohenzollernstrasse 1-3
Plaats: Essen
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 45128
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sofies Group SA
Postadres: Rue du Vuache 1
Plaats: Geneva
NUTS-code: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 1201
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VVA Brussels S.P.R.L.
Postadres: Rue van Eyck 22
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11,1(e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in lid 11.4 genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3) — uitnodiging tot inschrijving.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/10/2019