Usługi - 477274-2019

11/10/2019    S197

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa na realizację analizy ekonomicznej polityki ochrony środowiska oraz wsparcia analitycznego w zakresie lepszych regulacji

2019/S 197-477274

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
Adres pocztowy: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa na realizację analizy ekonomicznej polityki ochrony środowiska oraz wsparcia analitycznego w zakresie lepszych regulacji

Numer referencyjny: ENV.F.1/FRA/2019/0001
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym przedmiotem umowy ramowej jest wspieranie analizy ekonomicznej kierunków polityki w dziedzinie środowiska. Zamówienie będzie obejmować zagadnienia, które się pojawiają, ale których nie można teraz przewidzieć, w dziedzinie:

— wsparcia w kontekście analizy ekonomicznej,

— wsparcia w kontekście lepszych regulacji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Procedura otwarta – umowa ramowa zawierana na okres 48 miesięcy o budżecie wynoszącym 12 000 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: ogólne zarządzanie umową ramową / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: zadania ilustracyjne / Waga: 60
Cena - Waga: See II.2.14)
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

070201 – gospodarka o obiegu zamkniętym; 070202 –różnorodność biologiczna oraz 070203 – zarządzanie w zakresie środowiska

II.2.14)Informacje dodatkowe

Należy mieć na uwadze, że informację o niniejszym zamówieniu opublikowano 21.3.2018 we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym Dz. U. 2018/S 056-123139, pod nieco innym tytułem: umowa ramowa dotycząca analizy ekonomicznej polityk środowiskowych i wsparcia w kontekście lepszego stanowienia prawa.

Punktacja oferty X = (najniższa cena)/(cena oferty X) × 100 × 30 % (waga ceny) + łączna punktacja jakościowa (ze 100) za wszystkie kryteria udzielenia zamówienia oferty X × 70 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 032-070877
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ENV.F.1/FRA/2019/0001
Nazwa:

Umowa ramowa na realizację analizy ekonomicznej polityki ochrony środowiska oraz wsparcia analitycznego w zakresie lepszych regulacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: COWI A/S
Adres pocztowy: Parallelvej 2
Miejscowość: Kongens Lyngby
Kod NUTS: DK DANMARK
Kod pocztowy: 2800
Państwo: Dania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ENV.F.1/FRA/2019/0001
Nazwa:

Analiza ekonomiczna polityki ochrony środowiska oraz wsparcia analitycznego w zakresie lepszych regulacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trinomics B.V.
Adres pocztowy: Westersingel 34
Miejscowość: Rotterdam
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 3014 GS
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ENV.F.1/FRA/2019/0001
Nazwa:

Analiza ekonomiczna polityki ochrony środowiska oraz wsparcia analitycznego w zakresie lepszych regulacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Rambøll Management Consulting A/S
Adres pocztowy: Hannemanns Allé 53
Miejscowość: Copenhagen
Kod NUTS: DK DANMARK
Kod pocztowy: 2300 Copenhagen S
Państwo: Dania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ecorys Europe EEIG
Adres pocztowy: Rue Belliard 12
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Öko-Institut e.V.
Adres pocztowy: Merzhauser Strasse 173
Miejscowość: Freiburg
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kod pocztowy: D-79100
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Umweltbundesamt GmbH (UBA)
Adres pocztowy: Spittelauer lande 5
Miejscowość: Wien
Kod NUTS: AT ÖSTERREICH
Kod pocztowy: AT-1090
Państwo: Austria
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ENV.F.1/FRA/2019/0001
Nazwa:

Analiza ekonomiczna polityki ochrony środowiska oraz wsparcia analitycznego w zakresie lepszych regulacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: RPA Europe SRL
Adres pocztowy: Via Turati Filippo 8
Miejscowość: Milan
Kod NUTS: IT ITALIA
Kod pocztowy: 20121
Państwo: Włochy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bio Innovation Service SAS
Adres pocztowy: 74 boulevard de Reuilly
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 75012
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centre for European Policy Studies A.I.S.B.L.
Adres pocztowy: Place du Congres 1
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Institut National de l’Environnement et des Risques Ineris
Adres pocztowy: Parc Technologique Alata
Miejscowość: Verneuil en Halatte
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 60550
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: RWI – Leibniz – Institut für Wirtschaftsforschung
Adres pocztowy: Hohenzollernstrasse 1-3
Miejscowość: Essen
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kod pocztowy: 45128
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sofies Group SA
Adres pocztowy: Rue du Vuache 1
Miejscowość: Geneva
Kod NUTS: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Kod pocztowy: 1201
Państwo: Szwajcaria
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: VVA Brussels S.P.R.L.
Adres pocztowy: Rue van Eyck 22
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres strony internetowej podany w sekcji I.3) – zaproszenie do składania ofert.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2019