Dostawy - 477303-2021

21/09/2021    S183

Polska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie

2021/S 183-477303

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 133-354886)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: "PKP Intercity" S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
E-mail: barbara.krolak@intercity.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.intercity.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych

Numer referencyjny: 20/WNP-006512/TUT
II.1.2)Główny kod CPV
34622200 Kolejowe wagony pasażerskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej "Ustawą Pzp” lub „Pzp".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 133-354886

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia: ust. 5
Zamiast:

5. Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

2) badanie wniosków – wrzesień 2021;

3) zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – wrzesień 2021;

4) dialog z wykonawcami – wrzesień-listopad 2021;

5) zaproszenie do składania ofert – listopad 2021;

6) składanie ofert – listopad 2021-styczeń 2022;

7) rozstrzygnięcie postępowania – marzec 2022.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

Powinno być:

5. Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

2) badanie wniosków – październik 2021;

3) zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – październik 2021;

4) dialog z wykonawcami – październik-listopad 2021;

5) zaproszenie do składania ofert – grudzień 2021;

6) składanie ofert – grudzień 2021-luty 2022;

7) rozstrzygnięcie postępowania – marzec 2022.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w miesiącach: 122

Powinno być:

Okres w miesiącach: 121

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: ust. 6
Zamiast:

6. Ad. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ma charakter orientacyjny i wyliczony został przy założeniu, że zawarcie umowy nastąpi pod koniec marca 2022 r. oraz przy założeniu, że Zamawiający wymaga realizacji zamówienia:

1) w zakresie dostawy siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi – do 31.05.2026 r.;

2) w zakresie świadczenia usług utrzymania lokomotyw – do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniej lokomotywy, jednakże nie krócej niż 72 miesiące od momentu odbioru końcowego dla każdej z lokomotyw (z zastrzeżeniem, że usługa utrzymania lokomotyw kończy się indywidualnie dla każdej z lokomotyw, po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego przebiegu/czasookresu do wykonania P4 zgodnie z warunkami Dokumentacji Systemu Utrzymania). Okres świadczenia usług utrzymania będzie zależał od okresu wskazanego w ofercie przez wykonawcę, nie może być jednak krótszy niż 72 miesiące. Powyższe wynika z tego, że wykonanie pierwszej naprawy na poziomie P4 zależy od konstrukcji pojazdu, poszczególni producenci różnie określają terminy wykonania przeglądów i napraw.

Powinno być:

6. Ad. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ma charakter orientacyjny i wyliczony został przy założeniu, że zawarcie umowy nastąpi w kwietniu 2022 r. oraz przy założeniu, że Zamawiający wymaga realizacji zamówienia:

1) w zakresie dostawy siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi – do 31.05.2026 r.;

2) w zakresie świadczenia usług utrzymania lokomotyw – do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniej lokomotywy, jednakże nie krócej niż 72 miesiące od momentu odbioru końcowego dla każdej z lokomotyw (z zastrzeżeniem, że usługa utrzymania lokomotyw kończy się indywidualnie dla każdej z lokomotyw, po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego przebiegu/czasookresu do wykonania P4 zgodnie z warunkami Dokumentacji Systemu Utrzymania). Okres świadczenia usług utrzymania będzie zależał od okresu wskazanego w ofercie przez wykonawcę, nie może być jednak krótszy niż 72 miesiące. Powyższe wynika z tego, że wykonanie pierwszej naprawy na poziomie P4 zależy od konstrukcji pojazdu, poszczególni producenci różnie określają terminy wykonania przeglądów i napraw.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Zamiast:
Data: 19/11/2021
Powinno być:
Data: 06/12/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: