Lavori - 477373-2019

Ongereviseerde computervertaling

11/10/2019    S197

Italië-Rome: Tunnelbouwwerkzaamheden

2019/S 197-477373

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. Invitalia
Via Calabria 46
Roma
Italië
Contactpersoon: Ing. Salvatore Acampora
E-mail: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://gareappalti.invitalia.it

Adres van het kopersprofiel: https://gareappalti.invitalia.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://gareappalti.invitalia.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://gareappalti.invitalia.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoopcentrale voor de regio Ligurië: 2of Reeks werkzaamheden in verband met de bouw van de Tject-galerij in Torrente Bisagno

Referentienummer: 8047772F88
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221247
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Openbare aanbesteding voor de gunning van de „2e perceel van de werkzaamheden in verband met de aanleg van de Tunnel-tunnel in de Torrente Bisagno in de gemeente Genua Code Ren.D.S. 07IR004/G4” CIG: 8047772F88 CUP: J37B15000490001

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 178 181 796.23 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Genua

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de gunning van de opdracht voor het jaar 2.of veel werken in verband met de aanleg van de galerij in de Torrente Bisagno in de gemeente Genua en deels in de gemeente Arenzano.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 85
Prijs - Weging: 15
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 178 181 796.23 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1470
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De marktdeelnemers zullen uiterlijk in 12.11.2019 om verduidelijking kunnen verzoeken. De bezoeken kunnen worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van het tijdschema en de volgende dagen: van 14.10.2019 tot en met 8.11.2019, op maandag, woensdag en vrijdag, van 9: 00 tot 13: 00 uur, alleen na een benoeming die uiterlijk in 5.11.2019 moet worden aangevraagd.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/11/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Italiaans agentschap voor het aantrekken van investeringen en bedrijfsontwikkeling, Via Boccanelli 30 Rome (00187)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Voor elke openbare zitting kan voor elke inschrijver, die het volgende heeft:

Vertegenwoordiging in rechte van de ondernemer of de gevolmachtigde die de marktdeelnemer vertegenwoordigt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
Italia
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Deze aanbesteding kan binnen de in artikel 120, lid 5, van wetsbesluit nr. 104/2010 gestelde termijn worden aangevochten.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2019