Werken - 477428-2019

11/10/2019    S197

Bulgarije-Sofia: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2019/S 197-477428

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „UMBALSM „N. I. Pirogov“ EAD
Nationaal identificatienummer: 130345786
Postadres: bul. „Totleben“ No. 2
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1606
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Hristina Lekova
E-mail: op@pirogov.bg
Telefoon: +359 29154507
Fax: +359 29516268
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pirogov.eu
Adres van het kopersprofiel: https://pirogov.nit.bg/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 792 666.67 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Тотлебен“ № 2, УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД, Клиника по изгаряне и пластична хирургия, ет. 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Техническа оценка на офертата (ТО) / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-192917
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП-01-248
Benaming:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Калистратов Груп“ ООД
Nationaal identificatienummer: 201760595
Postadres: ул. „Нов век“ № 3
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: office@kgroup.bg
Telefoon: +359 28921992
Fax: +359 28500236
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 792 666.67 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Изготвяне на Инвестиционен проект - фаза Технически проект за "Преустройство и смяна на предназначението на помещения за Физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към Клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ - ЕАД"

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2019