Roboty budowlane - 477511-2019

11/10/2019    S197

Polska-Sosnowiec: Roboty drogowe

2019/S 197-477511

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Łońska
E-mail: j.lonska@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960777
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojek. i wyk. ścieżki row. w ul. Roweckiego część III w ramach projektu pn.: „Mod. infrastruktury auto- tram.na terenie Sos. -bud i rozbud małych węzłów przesiad. i łączących je ścieżek row.

Numer referencyjny: WZP.271.1.114.2019.JŁ
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: ciągów pieszo–rowerowych rozdzielnych wzdłuż ulicy Grota Roweckiego w Sosnowcu.

2. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”; składa się z części projektowej i realizacyjnej i obejmuje:

— wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186),

— wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 234 242.08 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233300 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Sosnowiec, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: ciągów pieszo-rowerowych rozdzielnych wzdłuż ulicy Grota Roweckiego w Sosnowcu.

2. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”; składa się z części projektowej i realizacyjnej i obejmuje:

— wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186),

— wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

4. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego podstawę do rozliczenia.

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane polegające na robotach ziemnych związanych z przygotowaniem terenu, zabudowie obrzeży, wykonaniu drogi rowerowej (poza jezdnią) i pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego ścieralnego, wykonaniu ciągów pieszych o nawierzchniach z kostki brukowe j betonowej bez fazowej, wykonania oznakowania ciągów komunikacyjnych oraz prac związanych z zabudową elementów małej architektury.

6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na Przedmiot zamówienia, z wyłączeniem okresu gwarancji na elementy małej architektury oraz montaż tych elementów. Okres gwarancji na elementy małej architektury wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

7. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:

4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania, 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. Numer naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15. Tytuł projektu:Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych.

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto wynegocjowanej ceny.

9. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29.11.2019 r., w tym na wykonanie:

a) dokumentacji projektowej: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy;

b) robót budowlanych: od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego w zakresie dokumentacji projektowej do dnia 29.11.2019 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Numer naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15. Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki.

Zamawiający w dniu 10.7.2019 r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Roweckiego część III w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury autobusowo tramwajowej na terenie Sosnowca -budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych”. - (znak sprawy: WZP.271.1.97.2019.MT).

W dniu 31.7.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2019/S 146-358798.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp Zamawiający w dniu 14.8.2019 r. poinformował wszystkich Wykonawców zainteresowanych ww. postępowaniem o jego unieważnieniu.

Informację o unieważnieniu Zamawiający zamieścił na platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych oraz udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania był art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp”.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14.8.2019 r., do godziny 1130 nie zostały złożone żadne oferty.

W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania na: „Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Roweckiego część III w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych”. - (znak sprawy: WZP.271.1.97.2019.MT).

Reasumując, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności prawne i faktyczne, Gmina Sosnowiec zamierza udzielić zamówienie w trybie z wolnej ręki na: „Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Roweckiego część III w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca -budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” – po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą, tj.: Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, POLSKA.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 172-419051
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eurovia Polska S.A.
Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie
Miejscowość: Kobierzyce
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-040
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 160 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Sekretariat Departamentu Odwoławczego
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2019