Works - 477615-2019

11/10/2019    S197    Works - Voluntary ex ante transparency notice - Contract award without prior publication 

Denmark-Copenhagen: Construction work

2019/S 197-477615

Voluntary ex ante transparency notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Byggeskadefonden
National registration number: 12025971
Postal address: Studiestræde 50
Town: København
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 1554
Country: Denmark
Contact person: Birgitte Fæster
E-mail: bif@bsf.dk

Internet address(es):

Main address: www.bsf.dk

I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbedering af skader ved tagdækning - Vapnagaard, Helsingør

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Kontrakten vedrører afhjælpning af skader ved tagene på boligbebyggelsen Vapnagaard i Helsingør, Danmark, idet der er konstateret huller, buler og deformationer i flere af disse. Byggeskadefonden estimerer, at udbedringen beløber sig til op til 100 000 000 DKK.

Der er tale om et tillæg til allerede indgået hovedentrepriseaftale af 20.6.2013, da der ikke er klarhed over, hvem der har ansvaret for skaderne ved tagene.

Således er der ikke enighed mellem Byggeskadefonden og E&P herom, hvorfor der i skrivende stund verserer syn og skøn herom.

Eftersom E&P i sidste halvår af 2019 opstarter facadearbejder i Vapnagaard, indgår Byggeskadefonden og E&P tillægsaftale til hovedentreprisekontrakten om udbedringen af skaderne ved tagene, selvom der endnu ikke er klarhed over ansvarsplaceringen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 100 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45261910 Roof repair
45260000 Roof works and other special trade construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK013 Nordsjælland
Main site or place of performance:

Vapnagaard, Hovmarken 7, 3000 Helsingør

II.2.4)Description of the procurement:

Der er tale om et tillæg til allerede indgået hovedentrepriseaftale af 20.6.2013 og vedrører afhjælpning af skader ved tagene på boligbebyggelsen Vapnagaard i Helsingør, Danmark, idet der er konstateret huller i flere af disse. Byggeskadefonden estimerer, at udbedringen beløber sig til op til 100 000 000 DKK.

Da der imidlertid ikke enighed mellem Byggeskadefonden og E&P, om hvem der er ansvarlig for skaderne, verserer der i skrivende stund syn og skøn herom.

Eftersom E&P i sidste halvår af 2019 opstarter facadearbejder i Vapnagaard, indgår Byggeskadefonden og E&P tillægsaftale til hovedentreprisekontrakten om udbedringen af skaderne ved tagene, selvom der endnu ikke er klarhed over ansvarsfordelingen.

Såfremt det senere måtte vise sig, at E&P er ansvarlig for skaderne, vil udgifterne til arbejderne omfattet af tillægsaftalen skulle afholdes af E&P. Byggeskadefonden vil imidlertid indledningsvist afholde omkostningerne til udbedringen, indtil der er klarhed over ansvarsplaceringen.

Udbedringsarbejderne kan beløbe sig op til 100 000 000 DKK. Den oprindelige hovedentreprisekontrakt beløber sig til ca. 520 000 000 DKK.

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Det er Byggeskadefondens opfattelse, at indgåelsen af tillægsaftalen med E&P kan ske med hjemmel i udbudslovens § 181 og § 183.

For så vidt angår § 181, er der tale om supplerende arbejder, som er nødvendige for at gennemføre hovedentreprisekontrakten. Arbejderne i henhold til hovedentreprisekontrakten ville fremstå som udfærdige uden de supplerende arbejder, da der i sagens natur er tale om en ufærdig ydelse, hvis tagene ikke er egnede til deres formål.

Antagelsen af en anden entreprenør vil endvidere medføre en væsentlig forøgelse af Byggeskadefonden omkostninger og være forbundet med væsentlig økonomisk ulempe, idet dette estimeret vil indebære en meromkostning på i hvert fald 20 000 000 DKK.

Derudover vil det forårsage betydelige problemer og være forbundet med væsentlig teknisk ulempe, da dette ville indebære, at der skulle ske en koordinering mellem udførelsen af MgO-arbejderne og tagarbejderne, idet der skulle ske en deling af de opstillede stilladser, hvilket selvsagt må antages at forårsage betydelige problemer for Byggeskadefonden såvel som de pågældende entreprenører.

Såfremt tagarbejderne afventede færdiggørelsen af facadearbejderne (eller omvendt) ville det derudover medføre betydelige gener for beboerne i området på grund af den forlængede periode med håndværkere ude foran beboernes vinduer og forhaver. Endvidere ville det være nødvendigt at etablere 2 byggepladser i området, hvilket ligeledes ville være en stor belastning for områdets beboere.

Endelig overstiger værdien af de supplerende arbejder ikke 50% af den oprindelige kontrakt.

I relation til § 183 er det Byggeskadefondens vurdering, at det har været umuligt at forudse behovet for at indgå tillægsaftalen, idet der efter Byggeskadefondens opfattelse er tale om omfattende og ensartede skader på en stor del af tagene, som en påpasselig ordregiver ikke kunne forudse.

Dernæst vedrører tillægsaftalen arbejder, som allerede er omfattet af hovedentreprisekontrakten, og tillægsaftalen må derfor betegnes enten som udførelse af en række ændringsarbejder, jf. AB 92 § 14, som E&P i medfør af kontraktgrundlaget har ret til at udføre, eller en udnyttelse af E&P’s afhjælpningsret, jf. AB 92 § § 31 og 32, som E&P udfører for egen regning. Aftalen er derfor ikke et resultat af parternes ønske om at genforhandle entreprisekontraktens vilkår, idet arbejdernes udførelse holder sig inden for entreprisekontrakten og AB 92’s rammer. I tilknytning hertil kan det ligeledes konkluderes, at aftalen om afhjælpningsarbejderne ikke forrykker entreprisekontraktens økonomiske rammer til fordel for E&P, idet E&P enten har krav på at blive honoreret for afhjælpningen af tagene som ekstraarbejder eller er forpligtet til at foretage afhjælpningen vederlagsfrit.

Hovedentreprisekontrakten ændrer dermed overordnet ikke karakter, og ændringen medfører ikke at andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte ville blive udvalgt, eller ville have medført mulighed for at acceptere et andet tilbud end det, der oprindeligt blev accepteret, eller ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsprocessen.

Endelig er værdien af tillægsaftalen ikke over 50% af værdien af den oprindelige kontrakt.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2011/S 213-347643

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
08/10/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Enemærke & Petersen A/S
National registration number: 10503698
Postal address: 4100
Town: Ringsted
NUTS code: DK02 Sjælland
Country: Denmark
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 100 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot/concession: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Byggeskadefonden agter at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte virksomhed efter (tidligst) 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4.

Klagefristen fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, som lyder:

- Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/10/2019