Byggentreprenader - 477615-2019

11/10/2019    S197    Byggentreprenader - Meddelande om frivillig förhandsinsyn - Kontraktstilldelning utan föregående meddelande 

Danmark-Köpenhamn: Anläggningsarbete

2019/S 197-477615

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Byggeskadefonden
Nationellt registreringsnummer: 12025971
Postadress: Studiestræde 50
Ort: København
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1554
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Fæster
E-post: bif@bsf.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: www.bsf.dk

I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbedering af skader ved tagdækning - Vapnagaard, Helsingør

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontrakten vedrører afhjælpning af skader ved tagene på boligbebyggelsen Vapnagaard i Helsingør, Danmark, idet der er konstateret huller, buler og deformationer i flere af disse. Byggeskadefonden estimerer, at udbedringen beløber sig til op til 100 000 000 DKK.

Der er tale om et tillæg til allerede indgået hovedentrepriseaftale af 20.6.2013, da der ikke er klarhed over, hvem der har ansvaret for skaderne ved tagene.

Således er der ikke enighed mellem Byggeskadefonden og E&P herom, hvorfor der i skrivende stund verserer syn og skøn herom.

Eftersom E&P i sidste halvår af 2019 opstarter facadearbejder i Vapnagaard, indgår Byggeskadefonden og E&P tillægsaftale til hovedentreprisekontrakten om udbedringen af skaderne ved tagene, selvom der endnu ikke er klarhed over ansvarsplaceringen.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45261910 Takreparation
45260000 Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK013 Nordsjælland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vapnagaard, Hovmarken 7, 3000 Helsingør

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Der er tale om et tillæg til allerede indgået hovedentrepriseaftale af 20.6.2013 og vedrører afhjælpning af skader ved tagene på boligbebyggelsen Vapnagaard i Helsingør, Danmark, idet der er konstateret huller i flere af disse. Byggeskadefonden estimerer, at udbedringen beløber sig til op til 100 000 000 DKK.

Da der imidlertid ikke enighed mellem Byggeskadefonden og E&P, om hvem der er ansvarlig for skaderne, verserer der i skrivende stund syn og skøn herom.

Eftersom E&P i sidste halvår af 2019 opstarter facadearbejder i Vapnagaard, indgår Byggeskadefonden og E&P tillægsaftale til hovedentreprisekontrakten om udbedringen af skaderne ved tagene, selvom der endnu ikke er klarhed over ansvarsfordelingen.

Såfremt det senere måtte vise sig, at E&P er ansvarlig for skaderne, vil udgifterne til arbejderne omfattet af tillægsaftalen skulle afholdes af E&P. Byggeskadefonden vil imidlertid indledningsvist afholde omkostningerne til udbedringen, indtil der er klarhed over ansvarsplaceringen.

Udbedringsarbejderne kan beløbe sig op til 100 000 000 DKK. Den oprindelige hovedentreprisekontrakt beløber sig til ca. 520 000 000 DKK.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Det er Byggeskadefondens opfattelse, at indgåelsen af tillægsaftalen med E&P kan ske med hjemmel i udbudslovens § 181 og § 183.

For så vidt angår § 181, er der tale om supplerende arbejder, som er nødvendige for at gennemføre hovedentreprisekontrakten. Arbejderne i henhold til hovedentreprisekontrakten ville fremstå som udfærdige uden de supplerende arbejder, da der i sagens natur er tale om en ufærdig ydelse, hvis tagene ikke er egnede til deres formål.

Antagelsen af en anden entreprenør vil endvidere medføre en væsentlig forøgelse af Byggeskadefonden omkostninger og være forbundet med væsentlig økonomisk ulempe, idet dette estimeret vil indebære en meromkostning på i hvert fald 20 000 000 DKK.

Derudover vil det forårsage betydelige problemer og være forbundet med væsentlig teknisk ulempe, da dette ville indebære, at der skulle ske en koordinering mellem udførelsen af MgO-arbejderne og tagarbejderne, idet der skulle ske en deling af de opstillede stilladser, hvilket selvsagt må antages at forårsage betydelige problemer for Byggeskadefonden såvel som de pågældende entreprenører.

Såfremt tagarbejderne afventede færdiggørelsen af facadearbejderne (eller omvendt) ville det derudover medføre betydelige gener for beboerne i området på grund af den forlængede periode med håndværkere ude foran beboernes vinduer og forhaver. Endvidere ville det være nødvendigt at etablere 2 byggepladser i området, hvilket ligeledes ville være en stor belastning for områdets beboere.

Endelig overstiger værdien af de supplerende arbejder ikke 50% af den oprindelige kontrakt.

I relation til § 183 er det Byggeskadefondens vurdering, at det har været umuligt at forudse behovet for at indgå tillægsaftalen, idet der efter Byggeskadefondens opfattelse er tale om omfattende og ensartede skader på en stor del af tagene, som en påpasselig ordregiver ikke kunne forudse.

Dernæst vedrører tillægsaftalen arbejder, som allerede er omfattet af hovedentreprisekontrakten, og tillægsaftalen må derfor betegnes enten som udførelse af en række ændringsarbejder, jf. AB 92 § 14, som E&P i medfør af kontraktgrundlaget har ret til at udføre, eller en udnyttelse af E&P’s afhjælpningsret, jf. AB 92 § § 31 og 32, som E&P udfører for egen regning. Aftalen er derfor ikke et resultat af parternes ønske om at genforhandle entreprisekontraktens vilkår, idet arbejdernes udførelse holder sig inden for entreprisekontrakten og AB 92’s rammer. I tilknytning hertil kan det ligeledes konkluderes, at aftalen om afhjælpningsarbejderne ikke forrykker entreprisekontraktens økonomiske rammer til fordel for E&P, idet E&P enten har krav på at blive honoreret for afhjælpningen af tagene som ekstraarbejder eller er forpligtet til at foretage afhjælpningen vederlagsfrit.

Hovedentreprisekontrakten ændrer dermed overordnet ikke karakter, og ændringen medfører ikke at andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte ville blive udvalgt, eller ville have medført mulighed for at acceptere et andet tilbud end det, der oprindeligt blev accepteret, eller ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsprocessen.

Endelig er værdien af tillægsaftalen ikke over 50% af værdien af den oprindelige kontrakt.

IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2011/S 213-347643

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2)Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/10/2019
V.2.2)Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Enemærke & Petersen A/S
Nationellt registreringsnummer: 10503698
Postadress: 4100
Ort: Ringsted
Nuts-kod: DK02 Sjælland
Land: Danmark
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Uppskattat totalt ursprungligt värde av kontraktet/kontraktsdelen/koncessionen: 100 000 000.00 DKK
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk

Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Byggeskadefonden agter at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte virksomhed efter (tidligst) 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4.

Klagefristen fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, som lyder:

- Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk

Internetadress: www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/10/2019