Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 477621-2021

Submission deadline has been amended by:  535366-2021
22/09/2021    S184

Poland-Wrocław: Building construction work

2021/S 184-477621

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Postal address: ul. św. Elżbiety 3
Town: WROCŁAW
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-111
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Morawiec
E-mail: zp@zzk.wroc.pl
Telephone: +48 3328118
Fax: +48 3328123
Internet address(es):
Main address: http://bip.zzk.wroc.pl
Address of the buyer profile: http://bip.zzk.wroc.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zzk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Tęczowej 33 we Wrocławiu.

Reference number: ZZK - NZ/241/3400/111/21
II.1.2)Main CPV code
45210000 Building construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach „Miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania”.

Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w tym:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień na budowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego (technologia) w budynku zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

2) wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego wraz z budową węzła cieplnego dwufunkcyjnego (technologia), instalacji centralnego ogrzewania, pionów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45310000 Electrical installation work
45320000 Insulation work
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331100 Central-heating installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Tęczowej 33 we Wrocławiu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,

2) remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.:

a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontażem obecnych źródeł ciepła w lokalach,

b) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach,

c) przebudowę instalacji zimnej wody,

d) wykonanie dokumentacji projektowej na budowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego (technologia) w budynku, zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym,

e) budowa na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dwufunkcyjnego węzła cieplnego (technologia) w budynku,

3) wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej na czas budowy".

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Kryterium społeczne / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 7
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mała liczba znaków nie pozwala na umieszczenie opisu wznowień w tym miejscu: Opis zawarty w VI.3) ogłoszenia i w Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdział II.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

c.d. z III.1.3:

8. Zgodnie z treścią art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W takim przypadku Wykonawca składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw wykluczenia tych podmiotów oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, podpisane przez te podmioty.

9. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik jednolitego dokumentu w formacie .xml o nazwie „espd—regest.xml” do zaimportowania i wypełnienia przez Wykonawcę lub odpowiednie przez podmioty, o których mowa w pkt 6 i 8 (instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz).

10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą (oprócz jednolitego dokumentu) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane – zapis ten oznacza obowiązkowy udział tego podmiotu w realizacji zamówienia.

12. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w określonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

14. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeśli na etapie składania ofert nie podlegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

15. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

16. Zamawiający, działając na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, tj.:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (wzór, załącznik nr 3 do SWZ),

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (wzór, załącznik nr 4 do SWZ).

2) brak podstaw wykluczenia z postępowania:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, (wzór, załącznik nr 7 do SWZ),

c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia (wzór, załącznik nr 8 do SWZ).

c.d. w III.1.3)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165 a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277 d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1),

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

6) jeżeli w przypadkach, których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłóceniem konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

3. Odnośnie pkt 1 ppkt 2 Wykonawca ma wykazać, że:

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego lub użytkowego, obejmujące roboty budowlane, elektryczne i sanitarne wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, w ramach nie więcej niż dwóch umów.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje umowy

o szerszym zakresie niż wskazany powyżej, zobowiązany jest wskazać wartość robót żądanych przez Zamawiającego,

2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym:

a) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy,

b) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót,

c) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót.

4. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa oświadczenie aktualne na dzień składania ofert na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej jednolitym dokumentem), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia (wzór załącznik nr 2 do SWZ).

5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Zamawiający może w każdym czasie i na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. Zamawiający żąda od Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączenia do oferty (oprócz jednolitego dokumentu) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór, załącznik nr 5 do SWZ).

c.d. w III.1.2

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne postanowienia umowy oraz istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2021
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2021
Local time: 11:45
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Grabiszyńskiej 257. Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 100 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji, z zastrzeżeniem, że wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny po upływie 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o max 10 %, a po upływie 12 miesięcy o max 20 %.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: UZP
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zawarte są w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/09/2021