Roboty budowlane - 477670-2021

Submission deadline has been amended by:  535458-2021
22/09/2021    S184

Belgia-Antwerpia: Przepompowywanie

2021/S 184-477670

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Krajowy numer identyfikacyjny: 0316.380.841_17200
Adres pocztowy: Thonetlaan 102, bus 2
Miejscowość: Antwerpen
Kod NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Kod pocztowy: 2050
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Elisabeth Van Peteghem
E-mail: elisabeth.vanpeteghem@mow.vlaanderen.be
Tel.: +32 37302575
Faks: +32 32312062
Adresy internetowe:
Główny adres: www.maritiemetoegang.be
Adres profilu nabywcy: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423065
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423065
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Maritieme+Toegang-MT%2F02544-F02
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Onderhoudsbaggerwerken en afname van baggerspecie in het Boudewijnkanaal tussen de Visartsluis en het Verbindingsok, en tussen de Herdersbrug en Brugge

Numer referencyjny: Maritieme Toegang-MT/02544-F02_0
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

zie bestek

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Voorwerp: Onderhoudsbaggerwerkzaamheden en afname van de specie in deelzone 5, 6 en deelzone Zeematex.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513800 Usługi obróbki osadów
90513900 Usługi likwidacji osadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE Belgique / België
II.2.4)Opis zamówienia:

zie bestek

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Voorwerp: Onderhoudsbaggerwerkzaamheden en afname van de specie in deelzone 7.1 en 7.2.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513800 Usługi obróbki osadów
90513900 Usługi likwidacji osadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE Belgique / België
II.2.4)Opis zamówienia:

zie bestek

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Voorwerp: Onderhoudsbaggerwerkzaamheden en afname van de specie in deelzone 7.3.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513800 Usługi obróbki osadów
90513900 Usługi likwidacji osadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE Belgique / België
II.2.4)Opis zamówienia:

zie bestek

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Voorwerp: Onderhoudsbaggerwerkzaamheden en afname van de specie in deelzone 7.4.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513800 Usługi obróbki osadów
90513900 Usługi likwidacji osadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE Belgique / België
II.2.4)Opis zamówienia:

zie bestek

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zie bestek

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zie bestek

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zie bestek

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: A

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

zie bestek

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 10:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niderlandzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 10:15
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Openbaar

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Raad van State
Adres pocztowy: Wetenschapsstraat 33
Miejscowość: Brussel
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: info@raadvanstate.be
Adres internetowy: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Adres pocztowy: Thonetlaan 102 bus 2
Miejscowość: Antwerpen
Kod pocztowy: 2050
Państwo: Belgia
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Adres pocztowy: Koolstraat 35
Miejscowość: Brussel
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2021