29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 477823-2023

07/08/2023    S150

Polska-Białystok: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2023/S 150-477823

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: 542 - 021 - 17 - 17
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-089
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Dokert-Świsłocka
E-mail: barbara.dokert@umb.edu.pl
Tel.: +48 857485539
Faks: +48 857485640
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umb.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umb
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części - AZP.25.1.59.2023

Numer referencyjny: AZP.25.1.59.2023
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry zamówienia zawierają załączniki Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Chemii Leków, Collegium Floridum I piętro pokój 1.25, ul. A. Mickiewicza 2B, 15-222 Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry zamówienia zawierają załączniki Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40%
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia – termin minimalny dostawy 10 dni roboczych, maksymalny 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy - zgodnie z Częścią XVII niniejszej SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Chemii Leków, Collegium Floridum I piętro pokój 1.25, ul. A. Mickiewicza 2B, 15-222 Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry zamówienia zawierają załączniki Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40%
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia – termin minimalny dostawy 10 dni roboczych, maksymalny 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy - zgodnie z Częścią XVII niniejszej SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Klinicznych, Budynek Centrum Futurii, część Genom, wejście C, ul. Waszyngtona 15C, 15-276 Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry zamówienia zawierają załączniki Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40%
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia – termin minimalny dostawy 10 dni roboczych, maksymalny 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy - zgodnie z Częścią XVII niniejszej SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Klinicznych, Budynek Centrum Futurii, część Genom, wejście C, ul. Waszyngtona 15C, 15-276 Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry zamówienia zawierają załączniki Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40%
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia – termin minimalny dostawy 10 dni roboczych, maksymalny 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy - zgodnie z Częścią XVII niniejszej SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Klinicznych, Budynek Centrum Futurii, część Genom, wejście C, ul. Waszyngtona 15C, 15-276 Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry zamówienia zawierają załączniki Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40%
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia – termin minimalny dostawy 10 dni roboczych, maksymalny 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy - zgodnie z Częścią XVII niniejszej SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 – dostawę rękawic kriogenicznych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunologii, Budynek Centrum Futurii, ul. Waszyngtona 15B, 15-276 Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6 – dostawę rękawic kriogenicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry zamówienia zawierają załączniki Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40%
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia – termin minimalny dostawy 10 dni roboczych, maksymalny 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy - zgodnie z Częścią XVII niniejszej SWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia istotne dla Zamawiającego określa wzór umowy stanowiący integralną część SWZ - Załącznik nr 10 do SWZ. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/12/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2023
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umb

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie postępowania na https://platformazakupowa.pl/pn/umb w sekcji „Komunikaty” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu ofertę zawierającą:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ oraz Formularz cenowy – załącznik nr 1A do SWZ, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

3. Dokumenty określone w Części V SWZ pkt 1 ppkt 1.4. (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ", którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,

5. pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – jeżeli dotyczy,

6. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – jeżeli dotyczy,

7. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części IV pkt 4 SWZ (jeżeli dotyczy);

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

1.Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2023