Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 477849-2018

30/10/2018    S209

България-Пловдив: Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

2018/S 209-477849

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Марица
Национален регистрационен номер: 000472182
Пощенски адрес: бул. „Марица“ № 57 А
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4003
Държава: България
Лице за контакт: Любомира Ангелова
Електронна поща: obstina@maritsa.org
Телефон: +359 3290-7800
Факс: +359 3295-1934
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://maritsa.bg/
Адрес на профила на купувача: http://maritsa.bg/обществени-поръчки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://maritsa.bg/обществени-поръчки/?record_id=20181026JFFPZ50733
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: ,,Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в село Граф Игнатиево, общ. Марица‘‘, финансиран по под. 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020

II.1.2)Основен CPV код
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва дейности по управление на цялостното изпълнение на проекта; извършване на документални проверки и проверки на място за изпълнението на дейностите, включени в проекта; отчитане на дейности по проекта.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Община Марица.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва дейности по управление на цялостното изпълнение на проекта; извършване на документални проверки и проверки на място за изпълнението на дейностите, включени в проекта; отчитане на дейности по проекта.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Идентификация на проекта: Договор № 16/07/2/0/00395 от 27.06.2018 г. за БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020 г.,, съфин. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските р-ни.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания към годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Удостоверяване:

При подаване на офертата съответствие с изискването за опит в идентични или сходни услуги се декларира в еЕЕДОП, част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, в полето „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид” с посочване на предмета на услугата, стойностите, датите и получателите.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката — експерт-координатор на екипа; експерт-икономист; експерт-юрист; експерт-инженер ВиК; експерт-инженер транспортно строителство.

Удостоверяване:

При подаване на офертата съответствие с изискването се декларира в еЕЕДОП, част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, в полето „Образователна и професионална квалификация“, като се посочва информация относно персонала, който ще изпълнява поръчката, с посочване професионалната компетентност на лицата, а именно:

— относно образователната квалификация на предложените експерти (в т.ч. учебно заведение, където е придобита квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитата квалификация и година на издаване на документа).

Доказване:

При сключване на договора възложителят изисква списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираното в еЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

За „услуга с предмет, идентичен или сходен на предмета на поръчката“ ще се приемат изпълнени дейности по управление и/или отчитане на проект/и.

2. Минимално ниво:

Минимално ниво:

— Експерт – координатор на екипа:

Професионална квалификация – висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, в професионално направление „Икономика“ или „Архитектура, строителство и геодезия“, или „Право“, или еквивалентна специалност.

— Експерт – икономист:

Професионална квалификация – висше образование, степен „бакалавър" или „магистър" или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, в професионално направление „Икономика“ или еквивалентна специалност.

— Експерт – юрист:

Професионална квалификация – висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър" или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, в професионално направление „Право“ или еквивалентна специалност.

— Експерт – инженер ВиК:

Професионална квалификация – висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна специалност.

— Експерт – инженер транспортно строителство:

Професионална квалификация – висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна специалност.

Важно: 1 експерт може да осъществява само 1 функция от горепосочените, т.е. не може да съвместява функции.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Същата може да бъде представена в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в раздел 7 от документацията на общ. поръчка.

2. Условията за извършване на плащанията за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, са подробно разписани в проекта на договор, представляващ Приложение № 2 към документацията за обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/11/2018
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/12/2018
Местно време: 10:00
Място:

Община Марица, бул. „Марица“ № 57 А.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители същите трябва да се легитимират с пълномощно.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, по отношение на които е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

2. Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците, са:

— осъждания за престъпления по чл. 194–208, чл. 213а–217, чл. 219–252 и чл. 254а–255а и чл. 256—260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. Изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

2. В случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/10/2018