Suministros - 477938-2019

11/10/2019    S197    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2019/S 197-477938

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Podwale 31-33
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lenik
E-mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
Tel.: +48 713404323
Faks: +48 713404887

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów

Numer referencyjny: PU-2380-176-026-134/2019/ML
II.1.2)Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przed. zam. obejmuje dostawę fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz porównywalnej jakości do poj. służbowych obsługiwanych/naprawianych przez KWP we Wrocławiu, według wykazów asortymentowo-cenowych części stanowiących załączniki do SIWZ podzielonych na: MERCEDES, NISSAN, RENAULT, MITSUBISHI, OPEL, VOLKSWAGEN oraz dostawę części niezidentyfikowanych dla w/w marek pojazdów zamawianych zależnie od bieżących potrzeb Zam. przez okres obow. umowy lub do wartości wskazanej w form. ofert.

Wyk. będzie zobowiązany również dostarczyć Zam. program wraz z licencją na dwa stanowiska robocze z pełnym katalogiem oferowanych części zamiennych – wraz z jego aktualizacjami lub umożliwić dostęp do platformy internet., służącej do identyfikacji i doboru części oraz udzielić wsparcia technicznego. Wymag. dotyczące funkcjonal. programu lub platformy zawarto w IPU. Wyk. będzie zobow. umożliwić Zam.nieodpłatny dostęp do portalu: partslink24 lub równoważnego (w okr. trw. umowy)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części zamienne do samochodów MERCEDES

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław lub Stacja Obsługi Pojazdów w Wałbrzychu, ul. Psie Pole 7 – w zależności od miejsca złożonego zamówienia

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do samochodów MERCEDES wskazane w załączniku numer 1.1 do SIWZ.

1.2 Zamawiający wymaga, aby dostarczane części były:

a) nowe, pochodzące z aktualnego katalogu części zamiennych producenta danej marki samochodu,

b) tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta tych pojazdów,

c) dopuszczone do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany okazać deklarację zgodności, potwierdzając spełnienie tego warunku,

d) w opakowaniu oznaczonym logo – znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części (nr katalogowy lub numer części wg producenta).

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na wszystkie produkty wskazane w załączniku określającym część postępowania, jak również niezidentyfikowane produkty danej marki pojazdu do kwoty wskazanej w formularzu ofertowym.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: czas dostawy produktów, w przypadku konieczności ich sprowadzenia spoza terytorium RP / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko w 1 części postępowania Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 960,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Inform. dot. wadium zawarto w Rozdziale V SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części zamienne do samochodów NISSAN

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław lub Stacja Obsługi Pojazdów w Wałbrzychu, ul. Psie Pole 7 – w zależności od miejsca złożonego zamówienia

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do samochodów NISSAN wskazane w załączniku numer 1.2 do SIWZ

1.2 Zamawiający wymaga, aby dostarczane części były:

a) nowe, pochodzące z aktualnego katalogu części zamiennych producenta danej marki samochodu,

b) tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta tych pojazdów,

c) dopuszczone do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany okazać deklarację zgodności, potwierdzając spełnienie tego warunku,

d) w opakowaniu oznaczonym logo – znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części (nr katalogowy lub numer części wg producenta).

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na wszystkie produkty wskazane w załączniku określającym część postępowania, jak również niezidentyfikowane produkty danej marki pojazdu do kwoty wskazanej w formularzu ofertowym.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: czas dostawy produktów, w przypadku konieczności ich sprowadzenia spoza terytorium RP / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko w 2 części postępowania Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 380,00,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Inform. dot. wadium zawarto w Rozdziale V SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części zamienne do samochodów RENAULT

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław lub Stacja Obsługi Pojazdów w Wałbrzychu, ul. Psie Pole 7 – w zależności od miejsca złożonego zamówienia

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do samochodów NISSAN wskazane w załączniku numer 1.3 do SIWZ.

1.2 Zamawiający wymaga, aby dostarczane części były:

a) nowe, pochodzące z aktualnego katalogu części zamiennych producenta danej marki samochodu,

b) tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta tych pojazdów,

c) dopuszczone do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany okazać deklarację zgodności, potwierdzając spełnienie tego warunku,

d) w opakowaniu oznaczonym logo – znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części (nr katalogowy lub numer części wg producenta).

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na wszystkie produkty wskazane w załączniku określającym część postępowania, jak również niezidentyfikowane produkty danej marki pojazdu do kwoty wskazanej w formularzu ofertowym.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: czas dostawy produktów, w przypadku konieczności ich sprowadzenia spoza terytorium RP / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko w 3 części postępowania Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 230,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Inform. dot. wadium zawarto w Rozdziale V SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części zamienne do samochodów MITSUBISHI

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław lub Stacja Obsługi Pojazdów w Wałbrzychu, ul. Psie Pole 7 – w zależności od miejsca złożonego zamówienia

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do samochodów MITSUBISHI wskazane w załączniku numer 1.4 do SIWZ.

1.2 Zamawiający wymaga, aby dostarczane części były:

a) nowe, pochodzące z aktualnego katalogu części zamiennych producenta danej marki samochodu,

b) tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta tych pojazdów,

c) dopuszczone do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany okazać deklarację zgodności, potwierdzając spełnienie tego warunku,

d) w opakowaniu oznaczonym logo – znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części (nr katalogowy lub numer części wg producenta).

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na wszystkie produkty wskazane w załączniku określającym część postępowania, jak również niezidentyfikowane produkty danej marki pojazdu do kwoty wskazanej w formularzu ofertowym.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: czas dostawy produktów, w przypadku konieczności ich sprowadzenia spoza terytorium RP / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko w 4 części postępowania Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7 980,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Inform. dot. wadium zawarto w Rozdziale V SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części zamienne do samochodów OPEL

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław lub Stacja Obsługi Pojazdów w Wałbrzychu, ul. Psie Pole 7 – w zależności od miejsca złożonego zamówienia

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do samochodów OPEL wskazane w załączniku numer 1.5 do SIWZ.

1.2 Zamawiający wymaga, aby dostarczane części były:

a) nowe, pochodzące z aktualnego katalogu części zamiennych producenta danej marki samochodu,

b) tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta tych pojazdów,

c) dopuszczone do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany okazać deklarację zgodności, potwierdzając spełnienie tego warunku,

d) w opakowaniu oznaczonym logo – znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części (nr katalogowy lub numer części wg producenta).

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na wszystkie produkty wskazane w załączniku określającym część postępowania, jak również niezidentyfikowane produkty danej marki pojazdu do kwoty wskazanej w formularzu ofertowym.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: czas dostawy produktów, w przypadku konieczności ich sprowadzenia spoza terytorium RP / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko w 5 części postępowania Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 360,00,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Inform. dot. wadium zawarto w Rozdziale V SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części zamienne do samochodów VOLKSWAGEN

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław lub Stacja Obsługi Pojazdów w Wałbrzychu, ul. Psie Pole 7 – w zależności od miejsca złożonego zamówienia

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do samochodów VOLKSWAGEN wskazane w załączniku numer 1.6 do SIWZ.

1.2 Zamawiający wymaga, aby dostarczane części były:

a) nowe, pochodzące z aktualnego katalogu części zamiennych producenta danej marki samochodu,

b) tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta tych pojazdów,

c) dopuszczone do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany okazać deklarację zgodności, potwierdzając spełnienie tego warunku,

d) w opakowaniu oznaczonym logo – znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części (nr katalogowy lub numer części wg producenta).

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na wszystkie produkty wskazane w załączniku określającym część postępowania, jak również niezidentyfikowane produkty danej marki pojazdu do kwoty wskazanej w formularzu ofertowym.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: czas dostawy produktów, w przypadku konieczności ich sprowadzenia spoza terytorium RP / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko w 6 części postępowania Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 290,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Inform. dot. wadium zawarto w Rozdziale V SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udziel. zam. mogą ubiegać się Wyk., którzy nie podlegają wykl. na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zam. nie przewiduje wykl. Wyk. w zakresie podstaw określ. w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zam. inform., że .będzie stosował tzw. procedurę odwróconą, ureg. w art. 24 aa Pzp, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia war. udz. w postęp.

Wszyscy wyk. składają do oferty JEDZ, w zakresie określ. przez Zam., jednakże ocena wstępna (dokonywana na podstawie JEDZ) spełn. wa. udz. w postęp. oraz braku podstaw do wykl. dokonywana będzie wyłącznie w odniesieniu do Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ta będzie stanowić wstępne potwierdz., że wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia war. udz. w postęp.

Wyk. może wypełnić JEDZ, który został dołączony do SIWZ w wersji edytowalnej (załącznik nr 3 do SIWZ) albo wypełnić JEDZ poprzez pobranie ze strony internetowej Zamawiającego wersji elektronicznej w formacie XML i korzystając z dostępnych narzędzi lub oprogramowania i zaimportować plik JEDZ zapisany w formacie XML do narzędzia, które umożliwia wypełnienie JEDZ i utworzenie dok. elektron. np. https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz.

W JEDZ należy wypełnić wskazane niewykreślone części:

— niewykreśl. pola w część II

— niewykreśl. pola w część III

— w części IV należy wypełnić tylko pole alfa (ogólne oświad. dotyczące wszystkich kryteriów kwalifik.)

— część VI oświad. końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać kwalifik. podpisem elektronicznym)

W przyp. wspólnego ubiegania się przez Wyk o zam, JEDZ składa każdy z Wyk wspólnie ubiegających się o zam.. Oświad. to ma potwierdzać spełnienie war. udz. w postęp. oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wyk. wyk. spełn. war. udz. w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia.

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dok. elektron., podpisanego kwalifik. podpisem elektron. przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdz. okoliczn., o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

Zam. nie żąda złożenia JEDZ od podwykonawców.

Na podst. art. 24 ust. 11 Pzp Wyk. (w przypadku wyk. wspólnie ubiegających się o udziel. zam. – każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internet. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświad., wyk. może przedstawić dowody, że powiązania z innym wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udziel. zam. Oświadczenie składa się w oryginale w postaci dok. elektronicznego podpisanego kwalifik. podpisem elektron. na adres e-mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Zam. przed udziel. zam. wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dok., potwierdz. brak podstaw do wykluczenia. Dok. i oświadczenia wskazano w Rozdziale X pkt II SIWZ, tj:

1.1. informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.2. oświad. wyk. o braku wydania wobec niego prawomoc. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administr. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. w potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia zawarty jest w zał. nr 4 do SIWZ);

1.3. oświad. wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobieg. zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zał. nr 4 do SIWZ).

Cd. w Sekcji III.1.2)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udz. w postep.

Cd. z Sekcji III.1.1)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast doku., o których mowa powyżej składa:

3.1. w przypadku dok., o którym mowa w pkt 1.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

4. Dok., o których mowa w pkt. 3.1. (powyżej) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 3.1, zastępuje się je dok. zawierającym odpowiednio oświadczenie wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dok. złożonego przez wyk., zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dok.

7. Wyk. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 3.1., składa dok., o którym mowa pkt. 3.1. powyżej, w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. W przypadku wątpliwości co do treści dok. złożonego przez wyk., zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. Zam. nie żąda przedstawienia dok. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia od podwykonawców.

10. Zam. żąda przedstawienia od Wyk. wspólnie ubiegających się o udziel. zam. przedstawienia, dla każdego wyk. wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1.1 – 1.3.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Cd. poniżej.

8.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. z Sekcji III.1.1) powyżej.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym popisem elektronicznym przez wykonawcę albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających bark podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Zgodnie z treścią art. 26 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e –Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium tj.:

— w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami elektronicznymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. W przypadku wskazania dostępności dokumentów innych niż odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawca przekaże zamawiającemu informacje potrzebne do uzyskania danych dokumentów, przy czym jednocześnie podając te dane wykonawca wyraża zgodę na uzyskanie wskazanych dokumentów z elektronicznych baz danych,

— w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego (w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamaw. nie określa warunku udz. w postęp.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa w terminie wyznaczonym do składania ofert:

1. wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ) – formularz składa się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie za pomocą formularza dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym – JEDZ składa się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokument JEDZ – to Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowiący wzór standardowego formularza określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Wykonawca może wypełnić JEDZ, który został dołączony do SIWZ w wersji edytowalnej (załącznik nr 3 do SIWZ) albo wypełnić JEDZ poprzez pobranie ze strony internetowej Zamawiającego wersji elektronicznej w formacie XML i korzystając z dostępnych narzędzi lub oprogramowania i zaimportować plik JEDZ zapisany w formacie XML do narzędzia, które umożliwia wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego np. https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz.

W JEDZ należy wypełnić wskazane niewykreślone części:

— wskazane niewykreślone pola w część II

— wskazane niewykreślone pola w część III

— w części IV należy wypełnić tylko pole alfa (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji)

— część VI oświadczenia końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda złożenia oświadczenia JEDZ od podwykonawców.

6. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium (wygenerowane potwierdzenie wykonania przelewu albo elektroniczny dokument wadialny potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej).

7. Wypełnione i podpisane (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) załączniki asortymentowo – cenowe (od nr 1.1 do nr 1.6 do SIWZ) – odpowiednio do części postępowania, w której Wykonawca składa ofertę

8. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy załączyć dodatkowo, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, w formie oryginału, bądź kopii poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przewiduje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna RODO została wskazana w Rozdz. I pkt 3.4 SIWZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl.

Wykonawca składa ofertę elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.

Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazuje poprzez miniPortal UZP na skrzynkę ePUAP Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w jednym z następujących formacie danych: pdf, .doc,.docx, .rtf. Zamawiający zaleca format pdf. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych:

— stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,

— komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

— zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

Pozostałe niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (art. 182 ust.2 pkt 1 Ustawy). 8. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dnia od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 10. Ponadto odwołania przysługuje od okoliczności wskazanych w art. 182 ust. 4 ustawy. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 13. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. e-mail: odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587800. 14. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. e-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 2245878 00 URL: http://www.uzp.gov.pl.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2019