Suministros - 477940-2019

11/10/2019    S197    Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Opole: Tabletas digitales

2019/S 197-477940

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Número de identificación fiscal: 365183911
Dirección postal: ul. Głogowska 27
Localidad: Opole
Código NUTS: PL524 Opolski
Código postal: 45-315
País: Polonia
Persona de contacto: Mariola Pieroń
Correo electrónico: mpieron@rzpwe.opolskie.pl
Teléfono: +48 774047537
Fax: +48 774047535

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://rzpwe.opolskie.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część 1: dostawę tabletów, telewizorów, głośników; część 2: dostawę monitorów interaktywnych; w ramach projektu 9.1.3 „Dwujęzyczna Opolszczyzna – ...

Número de referencia: 35/ZP/RZPWE/9.1.3/2019
II.1.2)Código CPV principal
30213200 Tabletas digitales
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

Część 1: dostawę tabletów, telewizorów, głośników;

Część 2: dostawę monitorów interaktywnych;

w ramach projektu 9.1.3 „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” współfinansowanego ze środków RPO WO 2014–2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa tabletów, telewizorów, głośników w ramach projektu 9.1.3 „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” współfinansowanego ze ...

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32324600 Descodificadores para televisión digital
32342412 Pantallas acústicas (altavoces)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Código NUTS: PL524 Opolski
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Sprzęt określony w załączniku nr 1 nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2017 roku.

2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji,

3) Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem fabrycznie nowym (nie powystawowym).

4) Za dostarczony sprzęt (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego.

5) Po dostawie i sprawdzeniu sprzętu pod względem jego zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru, którego data wykonania oznacza odbiór końcowy realizacji zadania oraz początek okresu gwarancji. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron po jednym egzemplarzu. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie wykonanej dostawy.

6) Zamawiający wymaga, aby wyposażenie i sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności CE.

7) Wykonawca zapewnia 24 miesięczny okres gwarancji.

8) Miejsce dostawy: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, POLSKA

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPOP.09.01.03-16-0003/18

II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Część 1: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Część 2: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa monitorów interaktywnych w ramach projektu 9.1.3 „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” współfinansowanego ze ...

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30231320 Monitores de pantalla táctil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL52 Opolskie
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Sprzęt określony w załączniku nr 1 nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2017 roku.

2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji,

3) Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem fabrycznie nowym (nie powystawowym).

4) Za dostarczony sprzęt (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego.

5) Po dostawie i sprawdzeniu sprzętu pod względem jego zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru, którego data wykonania oznacza odbiór końcowy realizacji zadania oraz początek okresu gwarancji. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron po jednym egzemplarzu. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie wykonanej dostawy.

6) Zamawiający wymaga, aby wyposażenie i sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności CE.

7) Wykonawca zapewnia 24 miesięczny okres gwarancji.

8) Miejsce dostawy: wg. załącznika – wykaz przedszkoli

Wsparcie serwisu technicznego dla monitorów interaktywnych (telefoniczne i on-line) czynne od godziny 8.00 do 15.00, w dni robocze (reakcja na zgłoszone uwagi najpóźniej do 2 h jeżeli zgłoszenie wpłynęło do godziny 13:00, po tej godzinie do 10 godziny następnego dnia roboczego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPOP.09.01.03-16-0003/18

II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Część 1: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Część 2: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania się przez Wykonawcę, że w ramach wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, co najmniej jedną dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, odpowiednio do części:

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Część 1: Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony w przypadku wykazania się co najmniej 1 dostawą telewizorów, tabletów i głośników o wartości 350 000,00 PLN brutto.

Część 2: Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony w przypadku wykazania się co najmniej 1 dostawą monitorów interaktywnych o wartości 350 000,00 PLN brutto.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 18/01/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2019
Hora local: 12:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, pok. 1.34, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5 SIWZ Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert:

1. aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wykonawca ten, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do oferty dołącza pełnomocnictwo. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – dokumenty określono w rozdziale 6 SIWZ, która dostępna jest na stronie internetowej http://bip.rzpwe.opolskie.pl/469/70/2019-postepowania-powyzej-30000.html

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 179–198g, w tym: w przepisach wspólnych w art. 179, odwołanie w art. 180–198 i skarga do sądu w art. 198a–198g.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/10/2019