Supplies - 477950-2021

Submission deadline has been amended by:  534731-2021
22/09/2021    S184

Romania-București: Software package and information systems

2021/S 184-477950

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica
National registration number: 28598894
Postal address: Strada: MARESAL AVERESCU, nr. 8-10
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011455
Country: Romania
Contact person: MIHAELA STEFANESCU
E-mail: mihaela.stefanescu@cert.ro
Telephone: +40 316202187
Fax: +40 316202190
Internet address(es):
Main address: www.cert.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127913
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție Componentă centrală RO-SAT

Reference number: PAAP I.3
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Denumirea contractului: Achiziție Componentă centrală RO-SAT.

Contractul care face obiectul prezentei proceduri, are ca obiect achiziția de soluții și servicii pentru crearea Componentei centrale RO-SAT.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 24 200 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30211300 Computer platforms
48211000 Platform interconnectivity software package
72262000 Software development services
72319000 Data supply services
72320000 Database services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Strada Italiana nr. 22, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Contractele care fac obiectul prezentei proceduri au ca obiect achiziția de soluții și servicii pentru crearea componentei centrale RO-SAT, denumită în cadrul documentului și sistem RO-SAT, conform Caietului de sarcini.

Vor fi achiziționate următoarele:

Soluții și servicii componentă centrală RO-SAT

a. Platformă RO-SAT

b. SIEM

c. Soluție knowledge management

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Lot1.1.1: perioada de garanție echipament hardware și suport/actualizări software modul „Scanner vulnerabilități” Lot1.1.2: perioada de garanție echipament hardware și suport/actualizări software modul „Crawling website-uri” Lot1.1.3: perioada de garanție echipament hardware și suport/actualizări software modul „Cyber Threat Intelligence” Lot1.1.4: perioada de garanție echipament hardware și suport/actualizări software modul „Security Operations Center” / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice.

II.2.14)Additional information

Proiect ”Sistem de alertă timpurie și informare în timp real RO-SAT”, cod MySMIS2014+130277.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 164, art. 165 alin. (1) și (2) și art. 167 (1), art. 167 (1^1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici au obligația completării DUAE (inclusiv pentru asociat/terț susținător) ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate, cu informațiile aferente situației lor.

DUAE aferent procedurii va fi completat de către operatorii economici (inclusiv pentru asociat/terţ susținător) direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc (conform art. 66 din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare și art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare), astfel:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) valabile la data prezentării acestora, conf. art 202 din LG 98/2016;

b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv, valabile la data prezentării acestora;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

d) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice/fizice străine, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Documentele depuse vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Necompletarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător şi/sau acordul de asociere, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui în anexe la respectivul angajament. DUAE se va completa direct în SEAP conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României disponbil la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/archive/manual-and-video/100000161), cu informațiile aferente situației lor.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, susținător de terță parte) nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Operatorul economic (ofertantul individual, membru al unei asocieri, susținător de terță parte) depun declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Declarația va fi prezentată odată cu DUAE.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea acestei proceduri de atribuire, în sensul art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 21 alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, sunt: Dan Cîmpean, Iulian Alecu, Nelu Munteanu, Mihaela Buleandră, Mihail Guranda, Mihaela Ștefănescu, Narcisa Pătrașcu, Marius Piti, Dumitru David, Adrian Răcătăian, Ovidiu Mogoșan, Nicoleta Buleandră.

Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al asocierii și terț susținător) trebuie să fie înscriși într-un registru profesional sau comercial din țara în care sunt stabiliți. Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial trebuie să fie îndeplinită de toți Operatorii Economici implicați în procedură, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Operator Economic individual), membru al unei Asocieri sau Terți Susținători pe care se bazează Ofertantul.

În cazul în care Ofertantul: i. este o Asociere de Operatori Economici, ii. se bazează pe Terți Susținători, fiecare Operator Economic va prezenta câte un DUAE (răspuns) separat, așa cum este specificat mai sus și va include informațiile solicitate.

Operatorul economic (Ofertant individual, membru al Asocierii, Terț Susținător) completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității de exercitare a activității profesionale, Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată.

Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns).

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă - informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de completare DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire trebuie să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns).

Toate documentele solicitate vor fi depuse cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Informațiile din certificatul O.N.R.C. trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestuia. Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (terți susținători), dacă este cazul.

Documentele suport actualizate trebuie să:

i. susțină toate declarațiile incluse în DUAE (răspuns) în secțiunea/secțiunile solicitată(e)

ii. demonstreze că:

a. Operatorul Economic este constituit în mod legal în țara sa de origine și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii,

b. își desfășoară activitatea profesională în mod legal pe piață.

Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în răspunsul DUAE pe care Operatorul Economic le poate propune Autorității Contractante includ, se limitează la:

i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comerțului sau documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic;

ii. alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legislația țării în care este stabilit.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri medie anuală pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile (2018, 2019, 2020) trebuie să fie de cel puțin valoarea contractului, 24.200.000 lei fără TVA. Pentru persoanele juridice străine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare, traduse în limba română de către un traducător autorizat.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (inclusiv pentru asociați/terți susținători, dacă este cazul). Pentru calculul echivalenței din alte monede, se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anul/anii respectiv. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire.Documentele justificative pot fi: bilanțurile contabile aferente ultimilor trei ani fiscali/extrase de bilanț/ rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare în susținerea cifrei de afaceri.În situația în care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani cifra de afaceri va fi prezentată corespunzător perioadei efective de activitate.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să facă dovada că a furnizat, în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) produse similare cu obiectul contractului, la nivelul unui contract sau a maxim 3 contracte/documente prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței minime în valoare cumulată de cel puțin valoarea contractului 24.200.000,00 lei fără TVA. Prin produse similare se înțeleg „Aplicații software utilizate în domeniul cyber”, ”Servicii Cyber Threat Intelligence”, ”Baze de date cu specific cyber” și alte produse conexe domeniului cyber. În acest sens ofertantul va prezenta livrările efectuate în ultimii 3 ani (împliniți la data limită de depunere a ofertelor) și certificări de bună execuție. Certificările vor indica beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, tipul produselor furnizate, perioada și locul și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si dacă contractul a fost dus la bun sfârșit. Certificările emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractantă sau client privat) pot fi: documente/recomandări și/sau procese verbale de recepție și/sau documente constatatoare, emise de autoritățile contractante și/sau certificări de bună execuție sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară. Sub sancțiunea considerării cerinței ca neîndeplinită, documentele reprezentând certificări de bună execuție, vor avea număr de înregistrare și semnătura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de formă care lipsesc documentele de forță probantă. Nu se iau în considerare contractele aflate în derulare și nerecepționate deloc la data limită de depunere a ofertelor. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/altă valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Pentru experiența similară din 2021, se va aplica cursul leu/valuta afișat de BNR pentru data în care se publică anunțul de participare. Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor demonstra îndeplinirea cerințelor prin completarea și prezentarea DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: obiectul, numărul și data contractului/documentului invocat drept experiența similară, beneficiarul, valoarea (lei fără TVA) durata contractului, numărul de înregistrare al documentului care demonstrează modul de îndeplinire a contractului.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele justificative pot fi: documente/recomandări și/sau procese verbale de recepție și/sau documente constatatoare emise de autoritățile contractante și/sau certificări de bună execuție sau alte documente similare, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnică. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/ terţii susţinător/ susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/ terţii susţinător/ susţinători va/ vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui în anexe la respectivul angajament.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, prin prezentarea de documente/recomandări și/sau procese verbale de recepție și/sau documente constatatoare emise de autoritățile contractante și/sau certificări de bună execuție sau alte documente similare, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnică.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Clauza suspensiva: „Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 6 luni de la data aprobării raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Perioada maxima pentru care operează clauza suspensiva este de 6 luni, astfel încât, in cazul in care condiția semnării contractului de finanțare nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata.”

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este: până în a 18-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile art. 161 din Lege nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 11 zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în anunțul de participare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/09/2021