Diensten - 478156-2020

Submission deadline has been amended by:  547061-2020
09/10/2020    S197

Slovenië-Krško: Diensten voor nucleaire veiligheid

2020/S 197-478156

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5034345000
Postadres: Vrbina 12
Plaats: Krško
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8270
Land: Slovenië
Contactpersoon: Uvozna nabava, Igor Vuković
E-mail: gregor.cerjak@nek.si
Telefoon: +386 74802329
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nek.si/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/369925/Bidding_Documentation_No._238-20-8201659.zip
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://tinyurl.com/y3fwqkgo
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vizualni pregled vodil svežnja regulacijskih palic med Remontom 2021

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98113100 Diensten voor nucleaire veiligheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vizualni pregled vodil svežnja regulacijskih palic med Remontom 2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98113100 Diensten voor nucleaire veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vizualni pregled vodil svežnja regulacijskih palic v skladu z MRP-227 med Remontom 2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.10.2020 23:59:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Postadres: Vrbina 12
Plaats: Krško
Postcode: 8270
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/10/2020