Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Προμήθειες - 478260-2021

Traduction automatique non révisée

22/09/2021    S184

Grèce-Papagos: Imprimés infalsifiables

2021/S 184-478260

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: YPOYRGEIO YPODOMON KAI METAFORON
Adresse postale: ANASTASEOS 2 KAI TSIGANTE
Ville: PAPAGOS - AThINA
Code NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Code postal: 101 91
Pays: Grèce
Point(s) de contact: An. Mpampasidi
Courriel: dplm@yme.gov.gr
Téléphone: +30 2131308540
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.yme.gov.gr
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.eprocurement.gov.gr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Autre activité: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Acquisition de formulaires d’immatriculation des véhicules

Numéro de référence: 04/2021
II.1.2)Code CPV principal
22450000 Imprimés infalsifiables
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Acquisition de formulaires d’immatriculation des véhicules

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 720 000.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
II.2.4)Description des prestations:

Acquisition de formulaires d’immatriculation des véhicules (3.000.000 pièces ± 10 %)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 720 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

tel que visé dans la décision 04/2021

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

tel que visé dans le décret présidentiel 04/2021

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

tel que visé dans le décret présidentiel 04/2021

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

tel que visé dans le décret présidentiel 04/2021

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 22/10/2021
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
grec
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 29/10/2021
Heure locale: 11:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ville: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Pays: Grèce
Adresse internet: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Adresse postale: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Ville: Παπάγος
Code postal: 101 91
Pays: Grèce
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/09/2021