Lieferungen - 478387-2017

Kompaktansicht anzeigen

29/11/2017    S229    - - Bunuri - Anunt de atribuire - Atribuire a contractului fără publicare prealabilă 

România-Bucuresti: Arme uşoare de foc

2017/S 229-478387

Anunț de atribuire a contractului pentru contracte în domeniul apărării și securității

Produse

Directiva 2009/81/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Compania Nationala Romtehnica SA
B-dul Timisoara nr. 5C
În atenția: Bogdana Paun
061301 Bucuresti
România
Telefon: +40 213185004
E-mail: sma@romtehnica.com.ro
Fax: +40 213185009

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității/entității contractante: www.romtehnica.com.ro

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Apărare
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
„Pistol calibru 9 mm”.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Targu Mures, Romania.

Cod NUTS RO125

II.1.3)Informații privind acordul-cadru
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
„Pistol calibru 9 mm”.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35321000

II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 92 640 EUR
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
Negociere fără publicarea unui anunț de participare
Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)
Directiva 2009/81/CE
1) Justificarea alegerii procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în JOUE în conformitate cu articolul 28 din Directiva 2009/81/CE
Lucrările/produsele/serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive: tehnice
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 02/732/2017 Denumire: „Pistol calibru 9 mm”
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
30.10.2017
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Glock GmbH
Gaston Glock-Platz 1
2232 Deutsch-Wagram
Austria

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 453 600 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 431 248,46 RON
Fără TVA
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6
030084 Bucuresti
România
Telefon: +40 213104641

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Serviciul Juridic din cadrul CN Romtehnica SA
B-dul Timisoara nr. 5C
061301 Bucuresti
România
Telefon: +40 213185044

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
27.11.2017