Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Bunuri - 478575-2023

07/08/2023    S150

România-Ion Roată: Autobuze electrice

2023/S 150-478575

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comuna Ion Roata
Număr naţional de înregistrare: 4365107
Adresă: Strada: Soseaua Bucuresti-Constanta, nr. 50
Localitate: Ion Roata
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 927150
Țară: România
Persoană de contact: MIHAI GHITA
E-mail: primaria_ionroata@yahoo.com
Telefon: +40 243269300
Fax: +40 0243269300
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaionraota.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100169068
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACHIZITIE MICROBUZ NEPOLUANT ÎN COMUNELE ION ROATĂ ȘI ALEXENI, JUD. IALOMIȚA

Număr de referinţă: 4365107/2023/1
II.1.2)Cod CPV principal
34144910 Autobuze electrice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul de investiții propus, respectiv „2 MICROBUZE NEPOLUANT (care vor include ȘI 2 STATII DE REINCARCARE LENTA) ÎN COMUNELE ION ROATA ȘI ALEXENI, JUDEȚUL IALOMIȚA” susține crearea unui cadru pentru mobilitate urbană durabilă și o transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi la nivelul UAT-ului, în contextul participării la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul local, I.1 – Mobilitate urbană durabilă, I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante, reprezintă oportunitatea imediată și sigură de a realiza obiectivele propuse. În conformitate cu prevederile art. 2.6 din Ordinul M.D.L.P.A nr. 999/2022, în costul fiecărui microbuz va fi inclusă o stație de reîncărcare lentă „Costul staţiilor de reîncărcare pentru autobuzele şi microbuzele electrice va fi cuprins în costul vehiculelor: 1 staţie de reîncărcare lentă pentru fiecare microbuz, 1 staţie de reîncărcare lentă (la autobază) pentru fiecare autobuz, respectiv 1 staţie de reîncărcare rapidă (pe traseu) la 1- 3 autobuze achiziţionate.

Se vor achiziționa 2 microbuze nepoluante care vor fi folosite exclusiv în scopuri comunitare la nivelul celor două comune: Ion Roata și Alexeni. Principalele instituții care vor beneficia de achiziția celor 2 microbuze nepoluante în scop comunitar sunt: Primăria comunei Ion Roată și Primăria comunei Alexeni, școlile și grădinițele din comunele Ion Roată și Alexeni, dispensarele umane din cele două comune, etc. Astfel, Parteneriatul format din Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ion Roată și Unitatea Administrativ-Teritorială Alexeni a depus cererea de finanțare C10-I1.1-641 / 14.10.2022 în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) proiectul „ACHIZITIE MICROBUZ NEPOLUANT IN COMUNELE ION ROATA SI ALEXENI, JUDETUL IALOMITA„

NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta

stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale

ofertantilor astfel :

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 18 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 11 zi

înainte de data limită de depunere a ofertelor

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 461 350.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Locul principal de executare:

COM ION ROATA JUET IALOMITA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achiziționa 2 microbuze nepoluante care vor include și 2 STATII DE REINCARCARE LENTA care vor fi folosite exclusiv în scopuri comunitare la nivelul celor două comune: Ion Roata și Alexeni.

Principalele instituții care vor beneficia de achiziția celor 2 microbuze nepoluante în scop comunitar sunt: Primăria comunei Ion Roată și Primăria comunei Alexeni, școlile și grădinițele din comunele Ion Roată și Alexeni, dispensarele umane din cele două comune, etc.

Astfel, Parteneriatul format din Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ion Roată și Unitatea Administrativ-Teritorială Alexeni a depus cererea de finanțare C10-I1.1-641 / 14.10.2022 în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) proiectul „ACHIZITIE MICROBUZ NEPOLUANT IN COMUNELE ION ROATA SI ALEXENI, JUDETUL IALOMITA„

La data de 28.11.2022, UAT Ion Roată în calitate de lider al parteneriatului, a semnat contractul de finanțare nr. 21205/20.02.2023 aferent investiției „ACHIZITIE MICROBUZ NEPOLUANT IN COMUNELE ION ROATA SI ALEXENI, JUDETUL IALOMITA„

Notă* În conformitate cu prevederile art. 2.6 din Ordinul M.D.L.P.A nr. 999/2022, în costul fiecărui microbuz va fi inclusă câte o stație de reîncărcare lentă „Costul staţiilor de reîncărcare pentru autobuzele şi microbuzele electrice va fi cuprins în costul vehiculelor: 1 staţie de reîncărcare lentă pentru fiecare microbuz, 1 staţie de reîncărcare lentă (la autobază) pentru fiecare autobuz, respectiv 1 staţie de reîncărcare rapidă (pe traseu) la 1- 3 autobuze achiziţionate„. Prin urmare oriunde este menționată sintagma: „MICROBUZE NEPOLUANTE„ se va înțelege că acestea vor fi livrate cu statii lente de încărcare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: componenta tehnică- Garantie extinsa / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: componenta tehnică-Autonomie de transport / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: componenta tehnică-capabilitate de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„ACHIZITIE MICROBUZ NEPOLUANT ÎN COMUNELE ION ROATĂ ȘI ALEXENI, JUD. IALOMIȚA„ Componenta C10 - Fondul Local I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziție de vehicule nepoluante) Titlu Apel PNRR/2022/C10/I.1.1

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca în vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 cu modif. si compl. ulterioare;

Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere. Lipsa DUAE completat integrat in SICAP (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător, dupa caz) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Modalitate de îndeplinire: La termenul limita de depunere a ofertelor se completează DUAE. Documentele just. care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv:

- Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate”, potrivit art.165 alin.(3) din legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

- Cerința 2 - Neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea privind achizitiile nr 98/2016

Cerința 3 - Declaratia privind neîncadrarea la prevederile art. 59-60 din legea 98/2016,

Ofertantii/lideri de asociere sau asociati, subcontractantii sau tertii sustinatori ai ofertantului nu au drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv în cadrul autoritatii contractante, sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt ele prevazute la art. 60 a din Legea 98/2016, cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. Pers. care detin functii de decizie in cadrul A.C., in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica sunt: Cazacu Marinică-Primar, Toma Ancuța-Viceprimar, Iordache Darius-Secretar General, Oprea Stelian-Inspector Urbanism, Petre Tiberiu Iulian-Consilier Achizitii Publice, State Carmen-Inspector Taxe Si Impozite Locale, Miu Ioana-Consilier Local, Preda Antoneta- Consilier Local, Ion Stefan George -Consilier Local, Ghita Mihai-Consilier Local, State Dumitru-Consilier Local, Mihai Marin-Consilier Local, Herea Ionel-Consilier Local, Tănase Minodora Maria-Consilier Local, Negoita Niculina-Consilier Local, Ionita Tase-Consilier Local. Furnizor servicii auxiliare Public Procurement Consulting SRL prin expert cooptat: Mirea Aurelia Florina. Modalitatea de îndeplinire: la termenul limita de depunere a ofertelor se va depune Declaratia de neincadrare in prevederile art.59- 60 din Legea nr. 98/2016, care se va incarca in SEAP de catre ofertant in cadrul ofertei la Sectiunea ”Documente de calificare”.

În cazul in care ofertantul reprezinta o asociere, se va prezenta Acordul sau o scrisoare de asociere, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea conform cotei de implicare pentru îndeplinirea contractului, si ca liderul Asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.

In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie să declare în cadrul ofertei partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire.

In cazul existentei unui/unor terţ/terţi sustinatori, daca acesta/acestia nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).

Cer.1. Op. ec. ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului

Modalitate de indeplinire: Complet. DUAE Criteriile de selecție” - Secțiunea A „Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie” de către toți operatorii economici (ofertanți/ ofertanți asociați /subcontractanți/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție, în funcție de situația fiecarui O.P. în conf. cu preved. art. 193 alin. (6) din LGnr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. La solicitarea A.C. doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar rezultat după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea de exercitare a activit. prof. urmând ca doc. justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanții străini document echivalent emis în țară de rezidența să fie prezentat doar la solicitarea AC, la finalizarea evaluării ofertelor de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, stabilit după aplicarea criteriului de atribuire.

Modalitate de îndeplinirea a cerintei: Se va completa DUAE, unde se vor include si informatiile solicitate. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate, actualizate la zi in momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea AC doar de către operatorii clasati pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara, in temeiul art.179 lit.b) din Legea 98/2016 se solicita:-ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit unul sau mai multe contracte de furnizare de produse similare. in ultimii 3 ani (pana la data publicarii in SEAP a anuntului de participare cu indicarea valorilor, datelor, ale beneficiarilor publici sau privati, cu valoarea cumulata cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, respectiv: 2.461.350,00 lei fără TVA. Prin "produs similar" se întelege: autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor de aceeași complexitate sau superioare din punct de vedere al complexitatii și/sau scopului cu cele ce fac obiectul prezentei proceduri.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiSe va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent. Certificatul SR EN ISO 9001 se solicita pentru activitatea ce face obiectul contractului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul beneficiar, se vor prezenta, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. În cazul în care ofertantul își demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind capacitatea tehnică și profesională invocând suportul unui/unor terț/terți susținător(i) (conform art. 182 din Legea nr. 98/2016), atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că aceasta a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele invocate. Autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic și terțul/terții susținător/susținătorii să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică. Ofertanții vor prezenta drept anexe la angajament documente transmise de terțul/terții susținător/ susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care aceștia vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere.-Conf. prev art 193 (6) din LG 98/2016 În cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract finanțat din Planul național de redresare și reziliență, autoritatea contractanta este obligata să selecteze în DUAE «α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție. Operatorul economic va completa respectivului punct din partea IV fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A, B, C sau D).

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate in la solicitarea autoritatii contractante, catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001-Conf. prev art 193 (6) din LG 98/2016 În cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract finanțat din Planul național de redresare și reziliență, autoritatea contractanta este obligata să selecteze în DUAE «α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție. Operatorul economic va completa respectivului punct din partea IV fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A, B, C sau D).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/09/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/01/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/09/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

2. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

3. Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

4. Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari pe SEAP noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale.Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare.

5. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, avand obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare (Model Acord asociere in sectiunea Formulare”). Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

6. Operatorii economici au obligativitatea completării DUAE integrate în SICAP odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conf.art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr.395/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii

101/2016.

Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2023