Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Služby - 478658-2017

30/11/2017    S230    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Údržba a aktualizace observatoře stavebního odvětví EU

2017/S 230-478658

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Poštovní adresa: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1210
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/EASME

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3020
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3020
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Údržba a aktualizace observatoře stavebního odvětví EU.

Spisové číslo: EASME/COSME/2017/032.
II.1.2)Hlavní kód CPV
71620000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Toto je výzva k podání nabídek ve formě otevřeného řízení za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb. Poskytovatel služeb naváže na probíhající práci observatoře stavebního odvětví EU (ESCO) a zajistí její pokračování, zdokonalení a rozšíření.

Úkoly jsou rozděleny do 4 pracovních souborů:

pracovní soubor č. 1: aktualizace metodiky a seznamu ukazatelů a vypracování přehledů informací týkajících se jednotlivých zemí;

pracovní soubor č. 2: výběr a vypracování přehledů vnitrostátních a/nebo regionálních nových strategických opatřeních a aktualizace stávajících strategických opatření v rámci observatoře stavebního odvětví EU (ECSO);

pracovní soubor č. 3: příprava analytických zpráv;

pracovní soubor č. 4: propagace a šíření výsledků analýzy.

Úkoly, které provede poskytovatel služeb, jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílech 1.3 a 1.4.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79300000
79310000
72221000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou prováděny v prostorách, které určí poskytovatel služeb, s výjimkou případů, kdy se jednání budou konat v prostorách EASME nebo Evropské komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Toto je výzva k podání nabídek ve formě otevřeného řízení za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb. Zhotovitel naváže na probíhající práci observatoře stavebního odvětví EU (ESCO) a zajistí její pokračování, zdokonalení a rozšíření.

Observatoř evropského stavebnictví zajistí pro evropské tvůrce politik a zúčastněné strany pravidelnou analýzu a srovnávací posouzení tržních podmínek a změn v politikách souvisejících se stavebním odvětvím v EU s ohledem na různé prvky akčního plánu „Stavebnictví 2020". Bude nadále podporovat vzájemné sdílení poznatků a výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy a zúčastněnými stranami, pokud jde o definici, provádění, kontrolu a hodnocení dopadu strategických opatření souvisejících s konkurenceschopností stavebních podniků a jejím příspěvkem k cílům udržitelného rozvoje.

Úkoly jsou rozděleny do 4 pracovních souborů:

pracovní soubor č. 1: aktualizace metodiky a seznamu ukazatelů a vypracování přehledů informací týkajících se jednotlivých zemí;

pracovní soubor č. 2: výběr a vypracování přehledů vnitrostátních a/nebo regionálních nových strategických opatření a aktualizace stávajících strategických opatření v rámci observatoře stavebního odvětví EU (ECSO);

pracovní soubor č. 3: příprava analytických zpráv;

pracovní soubor č. 4: propagace a šíření výsledků analýzy.

Úkoly, které provede poskytovatel služeb, jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílech 1.3 a 1.4.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Pracovní program COSME 2017. Bod: C. Rámcové podmínky pro podniky: GRO/SME/17/C/111 – Stavebnictví 2020 – Observatoř evropského stavebnictví.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 22/01/2018
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/01/2018
Místní čas: 14:30
Místo:

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), Covent Garden 2, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +35 243031
Fax: +35 243032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/11/2017