29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 478797-2023

Submission deadline has been amended by:  557243-2023
07/08/2023    S150

Polska-Poznań: Gaz ziemny

2023/S 150-478797

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Krajowy numer identyfikacyjny: 000292209
Adres pocztowy: Juraszów 7/19
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Watral - Duńska
E-mail: watral@lutycka.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lutycka.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lutycka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliwa gazowego do Filii nr 2 i Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka

Numer referencyjny: SZW/DZP/89/2023
II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa paliwa gazowego do Filii nr 2 i Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gaz będzie przeznaczony na zasilanie kotłowni: - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu tj.: Filii nr 2 i Filii nr 3

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E przez okres 12 miesięcy.

Gaz będzie przeznaczony na zasilanie kotłowni:

- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu tj.: Filii nr 2 - Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki,

- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu tj.: Filii nr 3 – Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań – Kiekrz,

- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu tj.: Filii nr 3 –Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań – Kiekrz, (Hotel Pracowniczy)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w II etapie oceny badania ofert w którym Zamawiający żądać będzie przedstawienia dokumentów wyszczególnionych w rozdziale 9 ust. 9.2 SWZ (na podstawie art. 126 ust. 1)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2023
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Jednolity europejski dokument zamówienia

Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy)

Formularz asortymentowo - cenowy

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym

Wykaz dostaw lub usług - każda wymieniona w tabeli dostawa powinna być poparta dokumentem potwierdzającym, że została wykonana lub jest wykonywana należycie

Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2023