Services - 479048-2021

22/09/2021    S184

Czechia-Prague: Refuse and waste related services

2021/S 184-479048

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hlavní město Praha
National registration number: 00064581
Postal address: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 11001
Country: Czechia
Contact person: Ing. Zuzana Zadražilová
E-mail: zuzana.zadrazilova@praha.eu
Telephone: +420 236004346
Internet address(es):
Main address: https://www.praha.eu
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy v ulici Voctářova na území městské části Praha 8 v období 1. 1. - 31. 12. 2022

Reference number: S-MHMP 1462397/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora na území Prahy, v ulici Voctářova, na části pozemku zadavatele parc. č. 767/249 a 767/250 v k.ú. Karlín. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 11 895 360.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Území hl. m. Prahy, v ulici Voctářova, na části pozemku zadavatele parc. č. 767/249 a 767/250 v k.ú. Karlín

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora na území Prahy, v ulici Voctářova, na části pozemku zadavatele parc. č. 767/249 a 767/250 v k.ú. Karlín. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 895 360.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 11 895 360,- Kč bez DPH. Z toho je 9 912 800,- Kč bez DPH hodnota této veřejné zakázky a 1 982 560,- Kč bez DPH je hodnota vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ, tj. možnost navýšení plnění až o tuto částku v případě vyčerpání 75 % smluvní částky v prvních 6 měsících plnění.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

dle § 77 odst. 1 ZZVZ a dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ - oprávnění k podnikání v oboru - a) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných odpadů), b) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele - služby spočívající v oblastech shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání nebo odstraňování komunálního odpadu, a to v minimálním finančním objemu 3 mil. Kč bez DPH celkem za požadované tříleté období

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

a) po celou dobu platnosti smlouvy disponovat platným Souhlasem k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů (sběrného dvora) dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. nebo platným povolením provozu zařízení ke sběru odpadu dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech. b) disponovat po celou dobu platnosti smlouvy svozovou technikou v počtu min. 5 vozidel o nosnosti min. 3,5 t; Město může vyžadovat prokázání splnění této skutečnosti, zejména předložením seznamu svozové techniky včetně specifikace (druh, značka, typ, rok výroby, registrační značka). c) disponovat po celou dobu platnosti smlouvy velkoobjemovými kontejnery v počtu min. 10 velkoobjemových kontejnerů - o objemu min. 10 m3; Město může vyžadovat prokázání splnění této skutečnosti, zejména předložením seznamu velkoobjemových kontejnerů včetně specifikace (druh, typ, kapacita - objem).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2021
Local time: 10:10
Place:

pracoviště zadavatele: kancelář 410, Jungmannova 35, Praha 1

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek upravuje ust. § 109 an. ZZVZ. Otevírání nabídek bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty uvedené v čl. 14 této zadávací dokumentace, a je neveřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/09/2021