The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 479141-2021

Submission deadline has been amended by:  539341-2021
22/09/2021    S184

Hungary-Budapest: Engineering design services

2021/S 184-479141

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
National registration number: 11906522241
Postal address: Váci út 45.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1134
Country: Hungary
Contact person: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telephone: +36 14368572
Internet address(es):
Main address: http://www.nif.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001115402021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001115402021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zalaegerszeg-Rédics vasútvonal tervezés

Reference number: EKR001115402021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zalaegerszeg - Rédics vasútvonal felújításával kapcsolatos engedélyezési tervek elkészítése, az építési engedélyek megszerzése, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tendertervének összeállítása

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71356400 Technical planning services
71621000 Technical analysis or consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)Description of the procurement:

Magyarország dél - nyugati részén található a MÁV 23.-as számú Zalaegerszeg - Rédics vasútvonala. A vasútvonal mintegy 48,7 km hosszú egybefüggő egyvágányú országos közforgalmú nem villamosított, jelenleg B.2. kategóriájú dízelvontatású vasúti mellékvonal, mely jelentős lassújellel terhelt. A vonal mintegy 45 km nyíltvonali vasúti pályát és 6 db állomást és 8 db megállóhelyet tartalmaz.

A tervezési feladat a Zalaegerszeg - Rédics vasútvonal felújításával kapcsolatos engedélyezési tervek elkészítése, az építési engedélyek megszerzése, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tendertervének összeállítása.

Elvégzendő részletes feladatok:

I. Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és költség-haszon elemzés (CBA) felülvizsgálat során elvégzendő feladatok, megalapozó elemzések készítése:

A. A tervezés, valamint az engedélyezési tervek rendelkezésre állása időszakában a vasútvonalszakasz vonatkozásában az MT aktualizálása, felülvizsgálata - amennyiben az engedélyezési terv készítése során olyan körülmény merül fel, amely az eredeti MT-t koncepcionálisan módosítaná - és CBA dokumentum készítése a vonatkozó IKOP útmutató alapján, legalább a következő tartalommal: helyzetelemzés, probléma meghatározás, forgalmi modellezés, változatelemzés, környezeti elemzések, műszaki tartalom leírás, pénzügyi-gazdasági és költség-haszon elemzés.

B. Környezetvédelmi háttéranyagok készítése

A szükséges környezetvédelmi háttéranyagok, vizsgálatok elkészítése, a szükséges engedélyek, nyilatkozatok, jóváhagyások megszerzése. Ez magában foglalja:

- a környezetvédelmi engedély alapján a Víz Keret irányelv szerinti vizsgálatról, illetve hatásról szóló nyilatkozat beszerzéséhez szükséges anyagok elkészítését,

- éghajlatváltozás hatásának elemzését és a klímaváltozás kockázatkezelési tanulmány elkészítését.

II. Zalaegerszeg - Rédics vasútvonal kivitelezéséhez szükséges engedélyezési- és tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítése.

- El kell készíteni az engedélyezési-, és tenderterveket az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl. útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz, elektromos stb.), vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése és bontása, vasútépítés, üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési tervek, stb.) tervek vonatkozásában.

A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-, műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, vízjogi létesítési engedély stb.)

- A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően,

- A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések és forgalomszámlálás elvégzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1. AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 2. AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 3. AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 4. AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 710
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. és 3.§ (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékletei nélkül) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

ATnek, közös ATnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1.§ (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§(1) és (2)bek. alkalmazását.

Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. pontját kell kitölteni.

Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:

A Kr. 26.§(3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (MMK). A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Mo-on letelepedett AT-nek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.

A Kbt.65.§(7),(9),(11) bek. és a Kbt.69.§(11) bek. is irányadó.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1 AT köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal:

- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,

- számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.

AK a „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P/2. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (vasúti tervezési feladatok) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.

Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.

A Kbt. 65. § (6) bek alapján a P1 pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti tervezési feladatok) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a 800 000 000 HUF összeget.

A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/2. pont szerinti igazolást.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

Ajánlatkérő „vasúti tervezési feladatok” alatt a vasúti fejlesztéssel összefüggő tervezési feladatokat és/vagy a tenderdokumentáció összeállítását és/vagy az engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk összeállítását érti.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3a) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét;

- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140.§ (9) bek-re.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek.szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) AT-i nyilatkozat, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli AK, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),

b) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza,

c) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott rendelkezésre állási nyilatkozata,

d) szakképzettséget igazoló dokumentum.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen:

a) a beruházások, projektek ismertetését,

b) az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését,

c) a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!),

d) annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett szakképzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlatának idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, és az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

Ajánlattevőnek többletmegajánlás esetén a III.1.3) pont M/2. alpontban előírt valamennyi dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. legalább 1 db, min. 30 vkm hosszúságú egybefüggő, országos villamosított közforgalmú vasúti pálya építésére (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender és/vagy kiviteli terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmaz vasúti biztosítóberendezési munkarészt és legalább 1 db állomás építését (építés vagy átépítés vagy felújítás vagy korszerűsítés vagy fejlesztés).

M/1.2. legalább 1 db országos villamosított közforgalmú vasúti pálya építésére (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben előírt tartalmú előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy előírt részletes környezeti hatástanulmány elkészítése tárgyú referenciával, amely magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magában foglalta a környezetvédelmi hatóság és a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban résztvevő egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését).

Fogalmak az M/1. pont tekintetében:

Ajánlatkérő:

- „országos közforgalmú vasúti pálya” olyan villamosított vasúti pályát ért, amely, ami nem helyi és nem saját használatú, továbbá amelyet a közzétett feltételek alkalmazásával díj ellenében bárki igénybe vehet.

- „engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet, „kiviteli terv” alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

- „előzetes vizsgálati dokumentáció” alatt AK a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti tartalommal készített környezeti hatástanulmányt érti.

- „környezeti hatástanulmány” alatt AK a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti tartalommal készített környezeti hatástanulmányt érti.

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget a külföldi gazdasági szereplők (így különösen a külföldi referencia és/vagy külföldi szakmai gyakorlat) vonatkozásában.

Az M/1. alkalmassági feltétel kapcsán a fenti feltételek egy vagy több referencia igazolás csatolásával is teljesíthetők, olyan módon, hogy az M/1.1. alkalmassági feltételnek való megfelelés kizárólag egy szerződéssel igazolható.

A fenti referenciák akkor tekinthetők a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

a) felsőfokú mérnöki szakképzettséggel és

b) vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesként gyakorlattal, továbbá

c) részt vett olyan kötöttpályás tervezési projektben projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként, mely tartalmazott megvalósíthatósági tanulmány készítése vagy felülvizsgálata és/vagy engedélyezési és/vagy kiviteli és/vagy tenderterv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítési munkarészt.

M/2.2. legalább 1 fő vasúti pályatervező szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA”(vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti pálya tervezése területen szerzett gyakorlattal és

c) részt vett vasúti pályatervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás építésének (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) tervezését tartalmazta.

M/2.3. legalább 1 fő vasúti biztosítóberendezési tervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VV”(vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti biztosítóberendezések tervezése területen szerzett gyakorlattal.

M/2.4. legalább 1 fő távközlési tervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HI-VN” és „HI-V” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti távközlés tervezése területen szerzett gyakorlattal.

A szakemberek közötti átfedés megengedett.

Fogalmak az M/2. pont tekintetében:

- „projektvezetői gyakorlat” a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata tervezői oldalon, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására,

- „projektvezető-helyettesi gyakorlat” alatt olyan gyakorlatot ért, amelyben a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlattal rendelkezik tervezői oldalon, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására - a projektvezető mellett, annak távollétében, helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján történő rendelkezéssel.

- „vasúti közlekedési létesítmények tervezése” alatt kötöttpályás közlekedési infrastruktúra legalább egy szakágára vonatkozó engedélyezési és/vagy legalább egy szakágára vonatkozó kiviteli terveinek és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv és/vagy előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány és/vagy hatásbecslési dokumentáció készítését érti.

- „vasúti távközlés tervezése” területén szerzett tapasztalat alatt Ajánlatkérő olyan tapasztalatokat ért, melyek a vasúti közlekedéssel kapcsolatos távközlési berendezések és tartozékaik építésére, átépítésére, fejlesztésére vonatkozó szakági tervek elkészítésére vonatkozik.

- Vasúti biztosítóberendezés tervezése területén szerzett tapasztalat alatt Ajánlatkérő olyan tapasztalatokat ért, melyek a vasúti közlekedéssel kapcsolatos biztosító berendezések és tartozékaik építésére, átépítésére, fejlesztésére vonatkozó szakági tervek elkészítésére vonatkozik.

- Ajánlatkérő a vágánykilométer (vkm) alatt egy darab vasúti vágány egy kilométer hosszát érti. A vágányhossz tekintetében 1 km kétvágányú referencia egyenértékű 2 km egyvágányú referenciával.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint:

A vasúti pályahálózat fejlesztése: hálózattervezés, pénzügyi és beruházástervezés, valamint a vasúti pályahálózat építése és korszerűsítése;

Karakterkorlát miatt folytatás a felhívás VI.3.) pont 2) alpontjában.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)Contract performance conditions:

Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a.

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett nettó tervezői díj alapján számított napi

0,5 %. (max.: az adott (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 15%-a).

Hibás teljesítési kötbér: mértéke a (rész)teljesítés nettó tervezői díj 15 %-a.

Jótállási idő: 36 hónap.

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap) + 45 nap.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a.

Közreműködési biztosíték: nettó tervezői díj 1%-a.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

Pénzügyi finanszírozás tervezett forrása: hazai, kedvezményezetti finanszírozású.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

- 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (4)-(6), (11)-(12)bek., 27/A. §;

- 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek;

- 2007. évi CXXVII. tv;

Részszámlázás szerződés szerint biztosított.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/10/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/10/2021
Local time: 14:00
Place:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Részajánlattétel kizárásának indoka:A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb,ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezés során az összes folyamatot.Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést,úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között,ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható,vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

2.III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont "Fogalmak az M/2. pont tekintetében" folytatása:

A vasúti pályahálózat felújítása: a meglévő vasúti pályahálózaton belüli cserékre irányuló nagyobb munkák,amelyek nem változtatják meg annak összteljesítményét;

A vasúti pályahálózat korszerűsítése: a vasúti pályahálózaton belüli módosításokra irányuló nagyobb munkák,amelyek javítják annak összteljesítményét;

Ajánlatkérő az állomás építése (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) alatt olyan az állomás területén lévő vasúti pályát és tartozékait érintő feladatot ért, ami alatt sor került legalább 4 csoport kitérő cseréjére és összesen legalább 1 vkm vágány építésére (építés vagy átépítés vagy felújítás vagy korszerűsítés vagy fejlesztés).

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki,illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

3.A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap. Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a KD-t. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

4.Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1-4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

5.A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a szerződéstervezetben rögzítettnek megfelelően tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés szerinti szolgáltatásokra. Mértéke: 150 millió Ft/káresemény és 300 millió Ft/év. A felelősségbiztosításra az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a értelemszerűen alkalmazandó.

6.AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke: 13 200 000,-Ft

Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

7.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az AF III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara (MMK) névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek - amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kel:

M/2.2. pont - „KÉ-VA” jogosultság

M/2.3. pont - „KÉ-VV” jogosultság

M/2.4. pont - „HI-VN” és „HI-V” jogosultság

8.Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

9.Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

10.Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

11.Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.

12.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

13.A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§(11)bek. alapján 30 nap.

14.Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

15.A 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Szterényi Sándor lajstromszám: 00159

16. A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül sor.

17.AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

18.Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

19.A felhívás II.2.7. pontjában megadott időtartam - az ott megadottól eltérően - naptári napokban értendő.

20.Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

21.Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/09/2021